INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ULUSLARARASI BELGELERDE YEREL DEMOKRASİ VE KATILIM
(LOCAL DEMOCRACY AND PARTICIPATION IN INTERNATIONAL DOCUMENTS )

Author : Sevcan GÜLEÇ SOLAK    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 7
Page : 197-209
3053    2236


Summary

Yerel yönetim sistemlerinin oluşması tarihsel süreçte ve ülkelere göre farklılaşmasına rağmen uluslararası kuruluşlarca hazırlanan bildirge, şart, rapor gibi uluslararası metinler, yerel yönetimlerle ilgili evrensel bir takım değerler oluşturma amacını taşımaktadır. Küreselleşme sonucu meydana gelen ekonomik ve siyasal yeniden yapılanmalar da bu amaca hizmet etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada yerel demokrasi ve katılım kavramları, Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Dünya Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Tasarısı ve Yerel Gündem 21 belgesi üzerinden ele alınmaktadır. Ayrıca uluslararası bu metinler Türkiye’deki uygulamalar ve mevzuat açısından da incelenmektedir.Keywords
Yerel Demokrasi, Katılım, Avrupa Kentsel Şartı,

Abstract

Despite the fact that the formation of local government systems differs according to historical process and countries, international documents such as declarations, conditions, reports prepared by international organizations have a tendency to create universal values related to local governments Economic and political restructuring, which is the result of globalization, is also serving this purpose too. In this context, the concept of local democracy and participation is addressed through the European Urban Charter, the European Local Autonomy Charter, the World Local Autonomy Charter draft and the Local Agenda 21 document. International texts are also examined in terms of applications and legislation in Turkey.Keywords
Local Democracy, Participation, European Urban Charter