INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BÖLGESEL KALKINMADA KÜMELENMENİN ÖNEMİ: ÜÇ YILDIZ ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA
(THE IMPORTANCE OF CLUSTERING IN REGIONAL DEVELOPMENT )

Author : Zeynep KARAÇOR  ;Bahadır YÖRÜK & Burcu GÜVENEK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3429-3439
    


Summary

Kümelenme bir grup üretim veya hizmet işletmesinin, ilgili ekonomik aktörlerin ve kurumların belli bir coğrafi yerde yoğunlaşması, uzmanlaşma göstermesi, katma değer üretmesi, birbirine yakın bulunması ve bu karşılıklı yakınlık ve bağlantılardan meydana gelen bir sinerji oluşturmalarıdır. Küreselleşmeyle birlikte ekonomilerin bütünleşik ve homojen bir yapı görünümüne kavuşması, bölgesel kalkınma yaklaşımlarında kümelenme yaklaşımlarını öne çıkarmıştır. Bu kapsamda endüstriyel kümelenmenin temel unsurları sektörel uzmanlaşmaya dayalı kitlesel üretimde dikey veya yatay tamamlayıcılık; esnek üretim ilişkileri; toplanma/yığılma ekonomileri veya kolektif etkinlik; coğrafi yakınlık, yersel veya bölgesel yoğunlaşma; KOBİ nitelikli küçük ölçekli firmalar; işbirliği ve güvene dayalı atmosfer ile birlikte kültürel homojenlik, benzeşen iş yapıları ve üretim sistemleri; işletmeler arasında üretim, ticari ve istihdam paylaşımı vb. şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada endüstriyel kümelenmenin bölgesel kalkınmaya etkisinin ortaya konulabilmesi amacıyla Konya ili Beyşehir ilçesinde yer alan yivsiz silah kümesi üzerinde Üç Yıldız Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda söz konusu kümelenmenin bölgesel kalkınma üzerinde olumlu ve güçlü bir etkisi, özellikle ihracat kanallarında rekabet gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan Beyşehir’deki yivsiz silah kümelenmesinin; katma değer, istihdam, büyüklük, baskınlık ve uzmanlaşma boyutlarında Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir göstergeye sahip olduğu görülmüştürKeywords
Bölgesel Kalkınma, Kümelenme, Üç Yıldız Analiz, Beyşehir

Abstract

Clustering is the concentration of a group of production or service enterprises, relevant economic actors, and institutions in a certain geographical location, showing specialization, producing added value, being close to each other, and creating a synergy resulting from these mutual proximities and connections. By globalization, the appearance of an integrated and homogeneous structure of economies has brought clustering approaches to the fore in regional development approaches. In this context, the basic elements of industrial clustering are vertical or horizontal complementarity in mass production based on sectoral specialization; flexible production relations; agglomeration economies or collective efficiency; geographic proximity, local or regional concentration; SME qualified small-scale companies; cultural homogeneity, similar business structures and production systems with an atmosphere of cooperation and trust; production, trade and employment sharing, etc. between enterprises. can be sorted. In this study, in order to reveal the effect of industrial clustering on regional development, a Three Star Analysis was carried out on the shotgun cluster located in Beyşehir, Konya. As a result of the research, it has been determined that the said cluster has a positive and strong effect on regional development, especially in export. On the other hand, the shotgun cluster in Beyşehir; has been seen that has an indicator far above the Turkey average in terms of added value, employment, size, dominance, and specializationKeywords
Regional Development, Clustering, Three Star Analysis, Beysehir