INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENTSEL DÖNÜŞÜM: İSTANBUL KÂĞITHANE İLÇESİ STRATEJİK UYGULAMASI
(URBAN TRANSFORMATION: ISTANBUL KÂĞITHANE DISTRICT STRATEGIC IMPLEMENTATION )

Author : Süleyman HACICAFEROĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2904-2914
    


Summary

Kâğıthane ilçesi fiziki yapı stoku, genellikle kamu arazilerinin işgali ve mevzuata aykırı yapılardan oluşmaktadır. Hemşeri bağı, sosyal ve ideolojik bağların asabiyeti, yerleşim yapılarının sosyal dokusunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Kâğıthane İstanbul’un (sur içi) merkezine olan yakın konumu ile kendi çeperlerine bitişik kamu hizmetlerinin yapılmasıyla alanının ehemmiyeti son yıllarda artarak öne çıkmıştır. Sanayi ve hizmet sektöründe kamu ve özel kuruluşlarının, çalışanlarının İstanbul’da yaşanan yoğun trafik problemi nedeniyle Kâğıthane ilçesinin iş yerlerine yakınlığından tercih edilmesi Kâğıthane’nin işçi kesiminin ikamet ettiği bir alan olarak ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda kent merkezinin hizmet sektörüne ihtiyacı olan çalışan kesimin, daha önce Kâğıthane’deki gecekondu alanlarının (teneke evler vb.) dönüşümü ile kent merkezi semtlerinin hizmet ve ürün tedariki Kâğıthane bölgesinde ekonomik olarak yerine getirilmesine sebep olmuştur. Kentin birçok alanlarında yeni bir yerleşim, yaşam ve rekreasyon alanları oluşturularak alanın ekonomik değeri artmış ve bölgeye yeni potansiyeller getirilerek halkın ihtiyaçları karşılanarak yeni iş potansiyeli yaratılmıştır. Bu bağlamda kentsel dönüşümün; can ve mal emniyetinin sağlanılması, tarihi kültürel değerlerin sosyal dokunun korunması ve medeniliği temsil eden kentlerin geleceğe taşınması için yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi ile beraber ulusal bir varoluş sorunu olduğu tüm kentsel dönüşümde rehber edilmelidirKeywords
Kent, Kentsel Dönüşüm, Kâğıthane, İstanbul

Abstract

The physical building stock of Kâğıthane district generally consists of occupation of public lands and illegal structures. It is remarkable in terms of compatriot ties, the nervousness of social and ideological ties, and the social texture of settlement structures. The importance of the area of Kağıthane has come to the fore in recent years, with its close location to the center of Istanbul (inside the city walls) and the provision of public services adjacent to its walls. In the industry and service sector, the preference of the employees of public and private organizations in the district of Kağıthane due to the heavy traffic problem in Istanbul, because of its proximity to the workplaces, has revealed that Kağıthane is an area where the workers live. In this context, the transformation of the slum areas (tin houses, etc.) in Kâğıthane, and the service and product supply of the city center districts have led to the economic fulfillment of the working section of the city center in need of the service sector in the Kâğıthane region. By creating new residential, living and recreational areas in many areas of the city, the economic value of the area has increased and new business potential has been created by meeting the needs of the people by bringing new potentials to the region. In this context, urban transformation; In order to ensure the safety of life and property, to protect the social texture of historical cultural values and to carry the cities that represent civilization to the future, it should be guided in all urban transformation, where it is a national existence problem, together with its preservation and developmentKeywords
City, Urban Transformation, Kağıthane, Istanbul