INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ISO 500 İŞLETMELERİNİN MALMQUIST-TFV ENDEKSİ İLE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
(AN EFFECTIVENESS MEASUREMENT OF ISO 500 BUSINESS’ WITH MALMQUIST-TFV INDEX: THE CASE OF AUTOMOTIVE SECTOR )

Author : Alper GEDİK  ; Hüseyin KOÇARSLAN & Memiş KARAER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1917-1923
1119    966


Summary

Günümüz küresel rekabet ortamında işletmeler etkinliklerini artırabilmek amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirmektedir. İşletmelerin etkinliklerinin belirlenmesinde performans ölçümü önem arz etmektedir. Etkinlik ölçümünde Malmquist toplam faktör verimlilik hesaplaması işletmelerin başarı düzeylerinin tespit edilmesinde kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yöntemde çok sayıda girdi ve çıktı verileri kullanılmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO) her yıl açıkladığı ilk 500 işletme içerisinde yer alan otomotiv sektöründeki işletmelerinin etkinlikleri Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi aracılığı ile hesaplanmıştır. Çalışmada 2014-2016 yılları baz alınarak yedi işletmeye ait veriler kullanılmıştır. Girdi unsuru olarak net aktifler, öz sermaye ve çalışan sayısı kullanılmıştır. Çıktı unsuru olarak ise net satışlar, vergi öncesi kâr ve ihracat verileri kullanılmıştır.Keywords
Malmquist-TFV Endeksi, Etkinlik Analizi, Otomotiv Sektörü.

Abstract

In today’s global competitive environment business are carried out various activities in order to incresase their effectiveness. Performance measurement is an important when are determined to business effectiveness. Malmquist total factor productivity calculation is an important method used to determine the success levels of businesses. Various output and input data are used in this method. Accordingly, the effectiveness of the business in the automotive sector, which are among the top 500 companies declared every year by the Istanbul Chamber of Industry (ISO), have been calculated through the Malmquist total factor productivity index. Seven business’ data were used in the study based on from 2014 to 2016 years. Net assets, equity capital and employee numbers were used as an input factors. And also, net sales, pre-tax profit and export data were used as an output factors.Keywords
Malmquist-Tfv Index, Efficiency Analysis, Automotive Sector.