INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY SKILLS TRAINING FOR SOCIAL ANXIETY DISORDER: A PILOT STUDY
(SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU’NDA DİYALEKTİK DAVRANIŞÇI TERAPİ BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI: PİLOT ÇALIŞMA )

Author : Kadriye SLOCUM  ; Ayşe TURAN; Cemile Büşra ÖZSAĞIR; Esma GÜNDOĞAN & Işıl BİLİCAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 80
Page : 202-211
    


Summary

Objective: Fear of social situations often leads those with SAD to avoid social circumstances altogether. Previous research has demonstrated that SAD is linked to difficulties in emotion regulation and stress tolerance. Dialectical Behavior Therapy Skills Training (DBT-ST) is a method that has shown to reduce emotion dysregulation and increase stress tolerance and mindfulness. Yet, to the best of our knowledge, there has been no study that has looked into the effects of DBT-ST on individuals suffering from SAD. The purpose of this study was to evaluate the impact of an 8-week group DBT-ST on SAD in women. Secondary endpoints included the effect on depression, social anxiety, mindfulness, group climate, distress tolerance and difficulty in emotion regulation. Method: The participants were screened via phone screening, followed by the application of the SCID-5-CV. Intervention group participants were eight women with SAD, Six of them completed the treatment. The control group consisted of six women with SAD. Data collection instruments consisted of the Beck Depression Inventory, Liebowitz Social Anxiety Scale, Mindful Attention Awareness Scale, Group Climate Questionnaire, Distress Tolerance Scale and Difficulty in Emotion Regulation Scale. All questionnaires were administered at baseline, mid-intervention (4th week), post-intervention (8th week) and at 3-months follow-up. Results: The analyses demonstrated that DBT-ST has been effective in decreasing the avoidance component of SAD (χ2(2)=7.00, p=.03) and in increasing mindfulness skills (χ2(2)=10.33, p=.01) in the intervention group. In addition, the avoidance subscale of the Group Climate Questionnaire demonstrated to be statistically significant (χ2(2)=6.73, p=.03) in the intervention group. Conclusion: Group DBT-ST appears to be a possible treatment in symptom reduction in SAD among women, although more assessments with larger samples are neededKeywords
dialectical behavioral therapy, social anxiety disorder, mindfulness, avoidance

Abstract

Amaç: Sosyal Kaygı Bozukluğu (SKB), kişi ve topluluklara ilişkin yoğun korku barındıran ve bu tür durumlarda kişide kızarma, terleme, titreme, küçük düşme endişesi gibi belirtiler ortaya çıkaran bir kaygı bozukluğudur. Yaygın olarak bu korku öyle çoktur ki SKB olan bireyler çoğunlukla topluluk içine girmekten ya da topluluk içinde bir performans göstermekten tamamen kaçınır. Yapılan araştırmalar SKB’nin duygu düzenleme, bilinçli farkındalık ve stres toleransıyla ilişkisini göstermiştir. Diyalektik Davranış Terapisi Beceri Eğitimi (DDT-BE), duyguları düzenlemede, stres toleransını ve bilinçli farkındalık düzeyini artırmada kanıtlanmış bir yöntemdir. Ancak bildiğimiz kadarıyla, DDT-BE'nin Sosyal Kaygı Bozukluğu (SKB) olan bireyler üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, 8 haftalık DDT-BE’nin SKB olan kadınlar üzerindeki etkisini değerlendirmektir. İkincil amaçlar, DDT-BE’nin bu örneklemdeki depresyon, farkındalık, sıkıntı toleransı ve duygu düzenleme güçlüğü ve grup dinamikleri gibi değişkenler üzerindeki etkisini incelemeyi içermektedir. Yöntem: Katılımcılar ilk olarak telefon görüşmesi ile semptom taranmasına alındı, ardından SCID-5-CV uygulandı. Müdahale grubu SKB olan sekiz kadın katılımcıdan oluşturuldu, bunlardan altı tanesi tedaviyi tamamladı. Kontrol grubu da SKB olan altı kadından oluşturuldu. Veri toplama araçları: Çalışmada Beck Depresyon Envanteri, Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Grup Ortam Ölçeği, Sıkıntıya Dayanma Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği kullanılmıştır. Tüm ölçekler müdahalenin başlangıcında, müdahalenin ortasında (4. hafta), müdahale sonrası (8. hafta) ve 3 aylık izlem süresi sonunda uygulanmıştır. Bulgular: Analizler, DDT-BE'nin SKB’nun kaçınma bileşenini azaltmada (?2(2)=7.00, p=.03) ve bilinçli farkındalık becerilerini artırmada (?2(2)=10.33, p=.01) etkili olduğunu deney grubunda göstermiştir. Ayrıca, Grup Ortam Ölçeği’nin kaçınma alt boyutu deney grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (?2(2)=6.73, p=.03). Sonuç: DDT-BE, daha büyük örneklemlerle daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç duyulmasına rağmen, kadınlar arasında SKB semptomların azaltılmasında olası bir tedavi olarak görünmektedirKeywords
diyalektik davranışçı terapi, sosyal kaygı bozukluğu, farkındalık, kaçınma