INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇALIŞANLARIN ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE ÇALIŞAN CİNSİYETİNİN BU İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
(THE EFFECT OF EMPLOYEES' PERCEPTIONS OF JUSTICE ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND THE MODERATING ROLE OF EMPLOYEE’S GENDER )

Author : F.Ceyda SÜER    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 1-9
1572    956


Summary

Çalışmanın temel amacı örgütsel vatandaşlık davranışı ile çalışanların örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkiyi göstermektir. Araştırmacı ayrıca, ara değişken olarak cinsiyet farklılıkları olup olmadığını araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, İstanbul'daki çeşitli sektörlerde çalışan toplam 150 kişiye SPSS 20 istatistik programı kullanılarak ampirik bir araştırma yapılmıştır. Veriler, Pearson Korelasyonu, doğrusal regresyon analizi ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, toplanan verileri analiz etmek için korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analiz sonuçlarına göre; dağıtım adalet ile Erdemlilik arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, örgütsel vatandaşlığın dört alt boyutu olan Erdem, Diğerkamlılık, Nezaket ve Vicdanlılık değişkenleri ile Süreç Adaleti arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak ara değişken olarak düşünülen cinsiyet değişkenine göre erkek ve kadın çalışanlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu çalışma, örgütsel adalet algılamasına yol açan herhangi bir uygulamanın, örgütsel vatandaşlık davranışının iyileşmesine katkıda bulunacağını göstermektedir.Keywords
Cinsiyet Farkı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Adalet

Abstract

The main purpose of this study is to show the relationship between organizational citizenship behavior and organizational justice perceptions of the employee’s. The researcher also aimed to find out if there were gender differences as a moderating variable. For this purpose, an empirical research was carried out on a total of 150 people working in various sectors in Istanbul by using SPSS 20. The data was analysed using Pearson’s Correlation, a linear regression analysis and a t-test. Also correlation and regression analysis were used to analyze the collected data. According to the Regression analysis results; it has been seen that there is only a meaningful correlative relationship between the distributive justice and the Civic Virtue. And also the four sub-dimensions of organizational citizenship (Civic Virtue, Altruism, Courtesy and Conscientiousness) have a correlative relationship with Procedural Justice. But there is no significant differences were found among males and females. This research showed that any procedures that direct to improved organizational justice perception and that improvement will enhance better organizational citizenship behavior.Keywords
Gender Differences, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Justice