INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİR KÜRESEL REKABET ÖNCELİĞİ OLARAK LOJİSTİK MALİYETLER
(LOGISTICS COSTS AS A GLOBAL COMPETITION PRIORITIES )

Author : Mehmet Burak CERAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 79
Page : 01-11
    


Summary

Günümüz küresel rekabet ortamında işletmelerin rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağlamalarında önemli bir rekabet fonksiyonu olarak değerlendirilen lojistiğin işletmeler açısından bir rekabet önceliği olarak belirlenmesi önem taşımaktadır. Lojistiğin stratejik rekabet aracı olarak görülmeye başlanması ile birlikte lojistik maliyetlere neden olan lojistik faaliyetlerin tespiti ve tespit edilen lojistik faaliyetlerin kayıt alınmasında kullanılması uygun olan muhasebe kayıt sistemleri önem taşımaktadır. Lojistik ve lojistik faaliyetlerin kavramsal çerçevesinde lojistik maliyetlerin değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesine stratejik bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen çalışmamızda, lojistik maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesinde kullanılması gerekli olan muhasebe teknikleri ve lojistik faaliyetlerin işletme performansına olan etkisi değerlendirilmektedir.Keywords
Küresel Rekabet, Lojistik Maliyetler, Rekabet Öncelikleri

Abstract

In today’s global competitive environment, it is crucial that logistics which is considered to be an important competitive function in obtaining competitive advantages against their rivals for enterprises, be determined as a competitive priority in view of enterprises. Due to the fact that logistics is regarded as a strategical competitive instrument, it is also important to determine the logistic activities which lead to logistic costs and to include the stated logistic activities in accounting record systems which are used for book keeping. Within the conceptual scope of logistics and logistic activities, our study which focuses on developing strategical view point to evaluate and recognize logistic costs, explains that logistic activities and accounting techniques necessary for managing logistic costs effectively have effects on any enterprise’s performance.Keywords
Global Cmpetitive, Logistics Costs, Competitive Priorities