INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COVİD 19 SALGINI SÜRECİNİN EĞİTİME ETKİLERİNE DAİR İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE OPINIONS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS ON THE EFFECTS OF THE COVID 19 EPISODE PROCESS ON EDUCATION )

Author : İhsan ASLAN  ; Murat AKTAY; Aziz TUNCAY & Salih ASLAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 81
Page : 269-278
    


Summary

Bu çalışmamızın amacı dünya üzerinde büyük bir sağlık problemine neden olan Covid-19 salgını sürecinin eğitime etkilerinin ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma türlerinden fenomonolojik desen olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma paydaşları ilkokul ve ortaokulda görev yapmakta olan 10 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi işlenmiştir. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tercih edilmiştir. Araştırma da ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin Covid-19 süreci eğitim sistemi içerisinde farklı problemler yaşadıkları ve bu problemlerin iletişim eksikliği, teknolojiyle çok zaman geçirme, öğretmen ve yöneticilerin kendilerini yalnız hissetmesi, öğrenci, veli ve öğretmenler arasında etkileşimin azalması, internete erişimde aksaklıkların meydana gelmesi, yönetici paydaşlarının azalması öğrencilerde umursamaz davranışlar ve düzensizlikler şeklinde olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Covid-19, Okul yöneticisi, Uzaktan Eğitim, İdareci

Abstract

The aim of this study is to evaluate the effects of the Covid-19 epidemic process, which causes a major health problem in the world, on education in line with the views of primary and secondary school administrators. The research was designed as a phenomenological pattern, one of the qualitative research types. The working stakeholders of the research consist of 10 school administrators working in primary and secondary schools. Maximum variation sampling, one of the purposeful sampling types, was used in the selection of the sample. Data were collected using a semi-structured interview form prepared by the researcher. In the research, primary and secondary school administrators have different problems in the education system of the Covid-19 process and these problems are lack of communication, spending a lot of time with technology, teachers and administrators feeling lonely, decrease in interaction between students, parents and teachers, and disruptions in internet access. It has been determined that the decrease in administrative stakeholders is in the form of reckless behaviors and irregularities in students.Keywords
Covid-19, School administrator, Distance Education, Administrator