INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇALIŞMA SERMAYESİ UNSURLARININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ VE KARAR VERME TEKNİKLERİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
(EVALUATION OF THE EFFECT OF WORKING CAPITAL ELEMENTS ON BUSINESS PERFORMANCE AND THE RELATIONSHIP OF DECISION MAKING TECHNIQUES )

Author : Merve KAPLAN  & İsa GEREKLİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3456-3462
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda çalışma sermayesi unsurları ve yönetimi ile söz konusu işletmelerin performansları ve karar verme teknikleri arasındaki ilişkilerin düzeyini ve önemini belirlemektir. Özellikle verimli bir çalışma sermayesi unsurları ve yönetimi, bağlamsal olarak bir işletmenin yükümlülüklerini ve çalışma sermayesi unsurları ihtiyaçlarını rasyonel bir biçimde planlanmasını ve kontrolünü içermektedir. Bununla birlikte işletmelerin sahip oldukları kaynakların çalışma sermayesi unsuru yönetimiyle ilişkili olarak verimli kullanılması örgütsel ve yönetimsel bağlamda büyük önem taşımaktadır. Söz konusu bu veriler doğrultusunda çalışma kapsamında işletmelerin çalışma sermayesi unsurları yönetimi ve performansları arasındaki ilişkilerin örgütsel düzeyde önemini kavramsal düzeyde inceleyerek daha önce yapılan çalışmaları doğrulayıp gelecekte yapılacak olası çalışmalara da referans olma hedeflenmektedir.Keywords
Çalışma Sermayesi Unsurları, İşletme Performansı

Abstract

The aim of this study is to determine the level and importance of the relations between the working capital elements and management in the fields in which the enterprises operate, and the performance and decision-making techniques of the enterprises in question. In particular, an efficient working capital component and management include the rational planning and control of an enterprise's obligations and working capital requirements in context. However, the efficient use of the resources of the enterprises in relation to the management of the working capital element is of great importance in the organizational and managerial context. In line with these data, within the scope of the study, it is aimed to examine the importance of the relations between the management and performance of the working capital elements of the enterprises at the organizational level at the conceptual level and to confirm the previous studies and to be a reference for possible future studiesKeywords
Elements of Working Capital, Business Performance