INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PANDEMİ İLE DEĞİŞEN TURİST TERCİHLERİ SONUCU OTELLERİN YENİDEN YAPILANMA YÖNTEMLERİ: GİRESUN RAMADA BY WYNDHAM ÖRNEĞİ
(RECONSTRUCTION METHODS OF HOTELS AS A RESULT OF TOURIST PREFERENCES CHANGED BY THE PANDEMIC: THE EXAMPLE OF GİRESUN RAMADA BY WYNDHAM )

Author : Hakan AKYURT    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 80
Page : 180-193
    


Summary

Turizmde en büyük role sahip olan otellerin, Covid-19 pandemisi nedeniyle krizlerle karşı karşıya kaldığı görülmüştür. Turizm talebinin yeniden inşası, genellikle ulusal kalkınma yardımları ve otel yönetimlerinin yeniden yapılanması ile aşılmaya çalışmaktadır. Çalışma, pandemi süreci ile ortaya çıkan turistik talep sorunlarının otel yönetimleri tarafından hangi yöntemlerle çözülmeye çalışıldığını ortaya koymayı ve talebe olan etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Turistik talebin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amacı ile otel yapılarındaki değişimler üzerinde durulmaya ve otel yöneticilerinin hangi unsurlara ağırlık verdiğini belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Çalışma, Giresun ilinde faaliyet gösteren Ramada by Wyndham oteli genel müdürü ve diğer yöneticileri ile görüşme yapılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Bu otelin seçilme nedeni, pandemi sürecinin başlangıcı itibari ile hiç kapanmamış olması ve zincir bir işletme olmasıdır. Görüşmeler sonucunda otel yönetimlerinin pandemi süreci ile birlikte yapılarını değiştirmek zorunda kaldıkları, özellikle temizlik, hijyen, ürün ve hizmet sunumu bakımından köklü değişikliklere gittikleri ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, çalışma sonucunda otel yönetimlerinin azalan talep sonucunda nitelikli personeli elinde tutarak, maliyetleri azaltma yolu ile sürekli faaliyet gösterme çabası içinde oldukları görülmektedir.Keywords
Turizm, Turist Tercihleri, Pandemi, Otel Yöneticiliği

Abstract

It has been seen that hotels, which have the biggest role in tourism, are faced with crises due to the Covid-19 pandemic. The reconstruction of tourism demand is often overcome by national development aid and hotel management restructuring. The study aims to reveal the methods by which hotel managements try to solve the touristic demand problems that arise with the pandemic process and to investigate the effect on the demand. Research has been conducted to focus on the changes in hotel structures and to determine which elements the hotel managers focus on in order to ensure that the touristic demand has a sustainable structure. The study was shaped in line with the information obtained by interviewing the general manager and other managers of the Ramada by Wyndham hotel operating in Giresun. The reason for choosing this hotel is that it has never been closed since the beginning of the pandemic process and it is a chain business. As a result of the interviews, it is revealed that hotel management had to change their structures with the pandemic process, and they went through radical changes especially in terms of cleaning, hygiene, product and service delivery. However, as a result of the study, it is seen that hotel managements are in an effort to operate continuously by keeping qualified personnel as a result of decreasing demand and reducing costsKeywords
Tourism, Tourist Preferences, Pandemic, Hotel Management