INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME: ÖĞELER, İLKE VE YÖNTEMLER
(MOTIVATIONAL INTERVIEWING: COMPONENT, PRINCIPLE AND METHODS )

Author : Abdullah Nuri DİCLE    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 2043-2053
1152    3349


Summary

Günümüzde, değişen toplumsal yapı ile birlikte yaşanılan ruhsal sorunlar ve psikolojik yardım gereksinimleri gün geçtikçe artmaktadır. Hızlı değişime uyabilmek için kısa süreli, uygulanması ve öğrenilmesi kolay bir yöntem olan Motivasyonel Görüşme güncellik kazanmaktadır. Motivasyonel Görüşme, psikologların ve psikolojik danışmanların danışman kimlikleri kapsamında çok sık kullandıkları bir tekniktir. Doğru kullanıldığında danışanın uyumunu ve müdahalenin başarısını etkileyen bir tekniktir. Tekniğin kullanımı özellikle danışanın herhangi bir konuda karar aşamasında tereddüt yaşıyor ise uygun olmaktadır. Teknik danışanın karşıt duygu ve düşüncelerinin netleştirilmesini takiben psikologların ve psikolojik danışmanların danışanları ile empati yapmasını kapsamaktadır. Motivasyonel görüşme, danışanda davranış değişimini sağlamak için onun karşıt duygu durumunu ortaya çıkaran; bu karşıt duygu durumunun çözümlenmesi sürecinde danışana empatik bir yaklaşım sergilenen ve danışanın önceliklerine dayanan, danışan odaklı bir danışmanlık yöntemidir. Klinik süreçlerde bu yöntem hemen her davranış değişikliği durumu için uygulanır. Kullanımı durumunda danışanın kendisi için doğru seçimi yapması sağlanarak kararı desteklenmekte ve uyumu artırılabilmektedir. Motivasyonel görüşme bir psikologların ve psikolojik danışmanların danışma uygulamasının temel görüşme yöntemi olabilir.Keywords
Motivasyonel görüşme, empati, ambivalans, davranış değişikliği, danışan

Abstract

Nowadays, the problems related with changing social structure and the needs of psychiatric help are increasing. The approach of Motivational Interview which is short term, low learning and easy applicative is gain currency to keep in step with the rapid changes. Motivational interviewing is a technique that is frequently used by psychologist and psychological consultantas a consultant. When it is used in a proper manner the compliance of the client and the success of the intervention is enhanced. Use of the technique is preffered especially if the client is in a hesitancy for any decision. The main components of the technique are; defining the ambivalance of the client and emphaty. Motivational interviewing is a counseling technique that focuses on exploring and resolving ambivalence while expressing emphaty and supporting change in a manner congruent with the person's own priorities. This technique is used for almost all behavior change. If the technique is properly used, decision of the client can be reached by supportting the client's wright choises. Motivational interviewing could be the main interviewing technique of psychologist and psychological consultantas.Keywords
Motivational interviewing, empathy, ambivalence, behavior change, client