INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

POSTMODERNİZM VE İNSAN KAYNAKLARI
(POSTMODERNISM AND HUMAN RESOURCES )

Author : Kemal KUTLU  ; Gökhan BAK; Yusuf NAZLI; Esen BİLGİLİ & İsmail GÜNDÜZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 80
Page : 222-235
    


Summary

İnsan kaynakları yönetimi , personel yönetiminden çıkıp insan kaynağının işletmeye olan katma değerinin farkında olmalıdır. Bu farkındalıkla hareket edip diğer departmanlardan daha fazla personel gelişimine önem vermelidir. Diğer departmanların da kendi içinde gelişmesine destek vermelidir. Modernizm kurallar ve hiyerarşi içinde boğulurken postmodernizm daha çok özgürlükçü, sınırlar içinde kalmayı sevmeyen bir akımdır. Dolayısıyla işletme yönetimi de postmodernizmden etkilenmiştir ve katı kurallardan sıyrılıp esnek kuralları olan, tek yerden yönetim değil de çeşitli bölgelere yayılarak yaygın yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu çalışma literatür taramasıyla oluşturulmuş olup yöneticilere, araştırmacılara yol gösterici nitelikte olması amaçlanmıştır. İşletmeler tarafından insan kaynağının öneminin anlaşılmasıyla insan kaynağının eğitimi, gelişimi için çeşitli yatırımlar yapılmaya başlandığı görülmektedir. Ancak bu yatırımların yanında artık çalışanlarını ruhsal yönden iyileştiren, akıl sağlığına fayda sağlayan faaliyetlerde bulunan işletmeler rakipleri karşısında daha etkili ve verimli olabileceği söylenilebilir.Keywords
Modernizm, Postmodernizm, İnsan Kaynakları.

Abstract

Human resources management should get out of personnel management and be aware of the added value of human resources to the business. It should act with this awareness and give more importance to personnel development than other departments. It should also support the development of other departments within itself. While modernism is drowning in rules and hierarchy, postmodernism is a more liberal movement that does not like to stay within limits. Therefore, business management has also been affected by postmodernism and has adopted the understanding of widespread management by spreading to various regions, not one-stop management, which has flexible rules by getting rid of strict rules. This study was created with a literature review and aimed to guide managers and researchers. With the understanding of the importance of human resources by businesses, it has been seen that various investments have been made for the training and development of human resources. However, besides these investments, it can be said that businesses that engage in activities that improve their employees' mental health and benefit their mental health can be more effective and efficient compared to their competitors.Keywords
Modernism, Postmodernism, Human Resources.