INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İLKÖĞRETİMDEKİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI, DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDA AFET İLE İLGİLİ KAVRAMLARA YER VERİLME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE LEVEL OF INCLUDING DISASTER-RELATED CONCEPTS IN CURRICULUMS, COURSES AND WORKBOOKS IN PRIMARY EDUCATION )

Author : Arzu ÇALIMLI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 81
Page : 331-343
    


Summary

Afet, can ile mal kaybına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen olaylara verilen genel isimdir. Afet öncesi, sırası ve sonrasında alınacak doğru kararlar afetin etkilerinden zarar görmeyi önemli oranda azaltmaktadır. Afetlerden etkilenme oranı yüksek bir ülke olduğumuz dikkate alındığında toplumsal ya da bireysel önlemler afetlerden olumsuz etkilenmemize engel olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirilmesi; afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışların kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu AFAD (İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) çatısı altında gerçekleştirilmektedir. AFAD çalışmaları haricinde ilgili bakanlıklar tarafından da çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı da afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışların öğrencilere kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların en kapsamlısı; öğretim programlarında, ders kitaplarında ve çalışma kitaplarında afet ile ilgili içeriklere yer verilmesidir. Öğretim programlarında, ders kitaplarında ve çalışma kitaplarında yer verilen afet ile ilgili içeriklerin hangi düzeyde yer aldığını ortaya koymak bu çalışmanın amacıdır. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim yılında temel eğitim düzeyinde okutulan MEB yayınlarına ait zorunlu ve seçmeli derslere yönelik içerikler taranarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin desenlerinden doküman inceleme deseni ile araştırma gerçekleştirilmiştir. İncelenen dokümanlardan ulaşılan bulgular üzerinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular incelendiğinde çalışma ve ders kitaplarında afet ile ilgili içeriklerin yer aldığı, verilen içerikler aracılığıyla afetlerde doğru davranışlar ve afet yönetimi ile ilgili bilgi düzeyinin artırılmak istendiği görülmüştür. Ayrıca incelenen öğretim programlarında afet ile ilgili en çok kazanımın sosyal bilgiler (8 kazanım), hayat bilgisi (7 kazanım) ve İngilizce (7 kazanım) derslerinde bulunduğu, tüm derslerde ise en çok 8. sınıf düzeyinde 10 kazanıma yer verildiği görülmüştür. Bununla birlikte çalışma ve ders kitaplarında daha sık görülen afet türlerine değinildiği, en çok yer verilen afet türünün deprem olduğu görülmüştür.Keywords
Öğretim Programları, Ders Kitapları, Çalışma Kitapları, Afet Eğitimi

Abstract

Disaster is the general name given to events that cause loss of life and property and negatively affect life. The right decisions to be taken before, during and after the disaster significantly reduce the damage from the effects of the disaster. Considering that we are a country with a high rate of being affected by disasters, social or individual measures will prevent us from being adversely affected by disasters. Minimizing the negative effects of disasters in the Republic of Turkey; It carries out various studies in order to gain the right behaviors before, during and after the disaster. The majority of these studies are carried out under the umbrella of AFAD (Ministry of the Interior, Disaster and Emergency Management Presidency). Apart from the AFAD studies, various studies are also carried out by the relevant ministries.

The Ministry of National Education also carries out studies to teach students the right behaviors before, during and after the disaster. The most comprehensive of these studies; Including disaster-related content in curricula, textbooks and workbooks. The aim of this study is to reveal the level of disaster-related content included in curricula, textbooks and workbooks. In this context, the findings obtained by scanning the contents of the compulsory and elective courses of the MEB publications taught at the basic education level in the 2021-2022 academic year were interpreted.

The research was carried out with the qualitative research method. The research was carried out with the document analysis pattern, which is one of the patterns of the qualitative research method. Content analysis was carried out on the findings obtained from the examined documents. When the findings of the research were examined, it was seen that the study and textbooks included disaster-related content, and it was desired to increase the level of knowledge about correct behavior in disasters and disaster management through the content provided. In addition, in the curricula examined, it was seen that the most achievements related to disaster were found in social studies (8 acquisitions), life studies (7 acquisitions) and English (7 acquisitions), and 10 acquisitions at the 8th grade level were included in all courses. However, it was seen that the most common disaster types were mentioned in the study and textbooks, and the earthquake was the most common type of disasterKeywords
Curriculums, Textbooks, Workbooks, Disaster Education