INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA UYGULANACAK HUKUKA KAMU DÜZENİ MÜDAHALESİ
(PUBLIC POLICY INTERVENTION TO THE APPLICABLE LAW IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW )

Author : Aynaz UĞUR    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 82
Page : 874-881
    


Summary

Kamu düzeni müdahalesi, forun insan hakları genel ahlak ve hukuk anlayışını koruyan bir müdahaleci etkiye sahiptir. Bu amaçla vasıflandırılan olaya uygulanması tespit edilen hukukun uygulanmamasını ve gerekirse forun hukukunun uygulanmasını sağlar. Ancak kamu düzeni müdahalesi dar yorumlanarak uygulanır. Buna göre uygulanacak hukuk normunun o toplumun hukuk düzenine aykırı olması yetmez, yabancı hukukun uygulanması ile meydana gelecek sonucun forun kamu düzenine aykırı olması gerekir. Ancak o zaman kamu düzeninin müdahalesiyle uygulanacak hukuk devre dışı bırakılabilir. Kamu düzeni her ne kadar bir tanımı yapılmasa da MÖHUK m. 5 ile düzenlenmiştir. Bu dar yorumu vurgulamak adına uygulanacak hukuk normunun Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması aranmıştır. İç kamu düzeni ile milletlerarası özel hukuk ile kastedilen kamu düzeni birbirine karıştırılmamalıdır. İç kamu düzenine aykırılık emredici kurallara aykırılığı ifade eder ve yaptırımı kesin hükümsüzlüktür. Halbuki milletlerarası özel hukukta kamu düzenine aykırılık uygulanacak yabancı hukuk normunun bertaraf edilmesini sağlar. Kamu düzeni gibi müdahaleci norm olan bir diğer düzenleme de doğrudan uygulanan kurallardır. Bunlar kamu düzeninden farklı olarak ilgili alanlarda yabancı hukuk araştırılmaksızın doğrudan olaya uygulanır. Örneğin kambiyo mevzuatı, gümrük mevzuatı ve iş hukukunda işçiyi koruyan normlar böyledir.Keywords
Kamu düzeni, Doğrudan Uygulanan Kurallar, Lex Fori, Yabancı Hukuk, Emredici Normlar, Uygulanacak Hukuk

Abstract

The intervention of public policy aims to protect the aspect of human rights, morality, and the law of the lex fori. With the aim of this, public policy hinders the application of foreign law and serves if necessary to the application of lex fori. The application of public policy should be interpreted strictly. This means the contrast between lex fori and foreign law is not enough to hinder the application of foreign law. However, the sum of the application of foreign law should have contrast with lex fori. Art. 5 of MÖHUK says the public policy rule without any definition. This Article gives importance to the strict interpretation of public policy and says that the foreign law should be clearly contrary to the Türkish public policy. Internal public policy and public policy of private international law are different from each other. Internal public policy means to be contrary to the imperative norms and the sanction is certain invalidity. But in international private law, controversy with the public policy causes the inapplicability of foreign law. Mandatory rules are also interventive norms like public policy. But they are directly applicable to the dispute contrary to public policy. For example exchange rules, customs rules, and the worker protective rules of the labor law.Keywords
Public Policy, Mandatory Rules, Lex Fori, Foreign Law, Applicable Law, Imperative Norms