INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM VE AKADEMİK BAŞARILARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(FACTORS AFFECTING SCHOOL ADJUSTMENT AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF INTERNATIONAL STUDENTS IN THE CONTEXT OF SCHOOL SOCIAL WORK )

Author : Adem KALEBAŞI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 82
Page : 767-779
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde eğitim alan uluslararası öğrencilerin akademik başarıları ve okula uyumlarını etkileyen faktörleri öğretmenlerin bakış açısıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın metodolojik yaklaşımı niteliksel tarzdadır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için İstanbul ili Üsküdar ilçesinde okulunda uluslararası öğrenciler bulunan 13 rehber öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları uluslararası öğrencilerin özellikle okulun ilk yılları olan 9 ve 10. sınıflarda uyum sorunu yaşadığı ve bu durumun okul başarısını etkilediği, okullarda Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) yönelik çalışma yapılmamasının uluslararası öğrencilerin okul motivasyonunu olumsuz etkilediği, uluslararası öğrencileri kabul edici bir okul ikliminin öğrencilerin okula uyum ve okul başarısını artırdığı sonucu bulunmuştur. Uluslararası öğrencilerin okula uyum ve okul başarılarını artırmak için öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik veli eğitimleri yanında öğretmen eğitimlerine gereksinim duyulmaktadır. Okullar yanında Rehberlik Araştırma Merkezlerinde de sosyal çalışmacıların istihdamıyla uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.Keywords
Okul Sosyal Hizmeti, Uluslararası Öğrenciler, Akademik Başarı

Abstract

The aim of this study is to reveal the factors affecting the academic achievement and school adjustment of international students studying at the secondary level in Turkey from the perspective of teachers. The methodological approach of the research is qualitative. In order to implement the purpose of the research, in-depth interviews were conducted with 13 counselors, who have international students in their school, in the Üsküdar district of Istanbul, using semi-structured interview forms. The data obtained from the results of the research were analyzed descriptively. The results of the research show that international students, especially in the 9th and 10th grades, which are the first years of the school, have adjustment problems and this affects their school success, that the lack of studies on the Foreign Student Exam (YÖS) in schools negatively affects the school motivation of international students, and that a school climate that accepts international students increases students' school adjustment and school success. In order to increase the adaptation and school success of international students, there is a need for teacher training as well as parent training for the needs of students. It would be appropriate to carry out studies aimed at the needs of international students with the employment of social workers in Guidance Research Centers in addition to schoolsKeywords
School Social Work, International Students, Academic Achievement