INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DÖVİZ KURU ENFLASYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(EXCHANGE RATE INFLATION RELATION: THE CASE OF TURKEY )

Author : Oumaima DELLALE    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 85
Page : 1305-1310
    


Summary

Enflasyon ile döviz kuru arasında ilişki konusunda çoklu araştırma mevcuttur. Bu çalışmada döviz kurları ile enflasyon arasındaki ilişkileri ampirik olarak incelemektedir. Söz konusu çalışmada uzun dönem ilişki için Johansen Eşbütünleşme Testi ve nedensellik analizisin Grenger nedensellik analizi kullanmıştır. Değişkenler dışşal ve bağımsız olarak analize tabi tutularak vektör otoregresif modeli ve etki-tepki fonksiyonlar kullanılmıştır. Sonuçlara göre enflasyon ile döviz kuru arasında uzun dönem ilişki mevcuttur ve eşbütünleşik oldukları tespit edilmiştir. Etki-tepki fonksiyonlarına göre iki değişken birbirine olumlu tepki vermiştir. Ayrıca nedensellik analizine göre değişkenler arasında istatistiksel olarak çift taraflı anlamlı nedensellik mevcutturKeywords
Enflasyon, Devalüasyon, Türkiye, Döviz Kuru

Abstract

There are multiple studies on the relationship between inflation and exchange rate. This study empirically examines the relationship between exchange rates and inflation. In the aforementioned study, Johansen Cointegration Test and Grenger causality analysis of causality analysis were used for the long-term relationship. The vector autoregressive model and impulse-response functions were used by analyzing the variables exogenously and independently. According to the results, there is a long-term relationship between inflation and exchange rate and it has been determined that they are cointegrated.

According to the impulse-response functions, the two variables responded positively to each other. In addition, according to the causality analysis, there is statistically significant bilateral causality between the variables.Keywords
Inflation, Devaluation, Turkey, Exchange Rate