INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ VE EKONOMİK BÜYÜME SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?
(ARE THE ECONOMIC DISCONTENT INDEX AND GROWTH EFFECTIVE ON THE INSURANCE SECTOR? )

Author : Serkan GÖKSU  & Murat MERE  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 82
Page : 680-689
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı enflasyon ve işsizlik oranı toplamını ifade eden iktisadi hoşnutsuzluk endeksi ve ekonomik büyümenin sigortacılık sektörü üzerindeki etkisini Türkiye örneklemi üzerinden araştırmaktır. 1992-2020 dönemine ilişkin yıllık veriler kullanarak uygulanan doğrusal ARDL yönteminden elde edilen sonuçlara göre: i) iktisadi hoşnutsuzluk endeksi, ekonomik büyüme ve sigortacılık sektörünün eş bütünleşik olduğu yani doğrusal birleşimlerinin denge noktasına yakınsandığı ii) uzun dönemde, ekonomi %1 büyüdüğünde sigortacılık sektörünün de yaklaşık %0,15 genişleyeceği; iktisadi hoşnutsuzluk endeksinde meydana gelecek %1’lik bir artışın ise sigortacılık sektörünü %0,02 azaltacağı iii) kısa dönemde elde edilen katsayıların uzun dönemdekilerle paralel olmakla birlikte uzun dönemdekinden daha zayıf olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik test sonuçlarına göre: iv) iktisadi hoşnutsuzluk endeksinden sigortacılık sektörüne doğru; büyümeden hem sigortacılık sektörüne doğru hem de iktisadi hoşnutsuzluk endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit edilmiştirKeywords
Sigortacılık Sektörü, İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi, Ekonomik Büyüme

Abstract

The primary purpose of this study is to investigate the economic discontent index, which expresses the sum of inflation and unemployment rates and the effect of economic growth on the insurance sector through the sample of Turkey. According to the results obtained from the linear ARDL method applied using annual data for the period 1992-2020: i) Economic discontent index, economic growth, and the insurance sector are co-integrated; their linear combinations converge to the equilibrium point ii) in the long run, when the economy grows by 1%, the insurance sector will expand by about 0.15%; A 1% increase in the economic discontent index will reduce the insurance sector by 0.02% iii) It has been determined that the coefficients in the short run are weaker than those in the long run. According to the causality test results: iv) from the economic discontent index to the insurance sector; one-way causality relationships have been determined from economic growth to the insurance sector and economic discontent indexKeywords
Insurance Sector, Economic Discontent Index, Economic Growth