INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMENLERİN MANTAR YÖNETİMİ ALGI DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF TEACHERS' PERCEPTION OF MUSHROOM MANAGEMENT ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : Hamza ALAKAŞLI  , İhsan ERBEK, Bahattin KOCEMAN & Ekrem DAĞTEKİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 1134-1147
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Siirt’te kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin mantar yönetimi algılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelindeki araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim- öğretim yılında Siirt’te kamu okullarında görev yapan 5325 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 765 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında toplanan veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerine (görev yeri, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, hizmet süresi ve görev yapılan okul kademesi) ilişkin verilerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeklerdeki her bir maddenin ve boyutlarının aritmetik ortalama (x¯) ve standart sapma (ss) değerleri hesaplandıktan sonra ölçeklerin ilgili maddelerine ve boyutlarına ilişkin betimleme de yapılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Mantar Yönetimi Ölçeğinin alt boyutlarından ve ölçekten alınan toplam puanların grup ortalamalarına göre görev yeri, cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenleri açısından anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız grup t-testi tekniği kullanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Mantar Yönetimi Ölçeğinin alt boyutlarından ve ölçekten alınan toplam puanların grup ortalamalarına göre yaş, hizmet süresi ve görev yapılan okul kademesi değişkenleri açısından anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık çıkması durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla TUKEY testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre mantar yönetimi ölçeğinin toplamında ve tüm alt boyutlarında öğretmen algılarının düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Görev yeri, cinsiyet ve hizmet süresi değişkenlerine göre ölçeğin toplamında ve alt boyutlarında öğretmenlerin mantar yönetimi algıları farklılaşmamaktadır. Yetersiz bilgi alt boyutu dışında kalan diğer boyutlarda ve ölçeğin toplamında lisansüstü mezunu öğretmenlerin mantar yönetimi algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 41 ve üzeri yaş grubunda yer alan öğretmenlerin mantar yönetimi algıları diğer yaş grubunda yer alan öğretmenlere göre daha yüksek düzeydedir. İlkokul kademesin görev yapan öğretmenlerin mantar yönetimi algıları yetersiz bilgi paylaşımı alt boyutunda ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan öğretmenlere göre daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Toplam boyutta ise ilkokul kademesinde görev yapan öğretmenlerin mantar yönetimi algıları ortaokul kademesinde görev yapan öğretmenlere göre daha düşük düzeydedir.Keywords
Mantar yönetimi, Öğretmen, Okul

Abstract

The aim of this study is to examine the perceptions of fungal management of teachers working in public schools in Siirt according to some variables. The universe of the research in the screening model, one of the quantitative research methods, consists of 5325 teachers working in public schools in Siirt in the 2020-2021 academic year. 765 teachers selected through simple random sampling from the universe formed the sample of the research. The data collected within the scope of the research were analyzed using the statistical package program. Frequency (F) and percentage distribution of the data on the demographic information of the teachers participating in the study (location, gender, age, education level, service time and school level) were calculated. In addition, after the arithmetic average (X¯) and standard deviation (SS) values ??of each substance and dimensions in the scales were calculated, the description of the related articles and dimensions of the scales was also made. The Independent Group T-test technique was used to determine whether the total scores obtained from the sub-dimensions of the mushroom management scale of the teachers forming the sample group and the total number of duties, gender and education level variables were used significantly in terms of the variables of the group. One-way analysis (ANOVA) technique was used to determine whether the total scores obtained from the sub-dimensions of the mushroom management scale of the teachers forming the sample group and the total scores obtained from the scale were significantly differentiated in terms of age, service duration and school-level variables. As a result of one-way analysis of variance analysis (ANOVA), the Tukey test was used to determine which group of differences in case of significant differences between the groups. According to the results obtained from the research, it was concluded that the perceptions of teachers in the total and sub-dimensions of the mushroom management scale were low. Mushroom management perceptions of teachers in the total and sub-dimensions of the scale according to the location of duty, gender and service time variables do not differ. It was found that the perceptions of mushroom management of graduate graduates in other dimensions and total of the scale except for inadequate information sub-dimension were higher. Mushroom management perceptions of teachers in the age group of 41 and above are higher than the teachers in the other age group. Mushroom management perceptions of the teachers working in primary school are insufficient information sharing sub-dimensions are lower than the teachers working in secondary and high school levels. In total size, the perceptions of the mushroom management of the teachers working in primary school are lower than the teachers working at the secondary school levelKeywords
Mushroom Management, Teacher, School