INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GELENEKSEL VE YENİ MEDYA REKLAMLARININ Z KUŞAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(EFFECTS OF TRADITIONAL AND NEW MEDIA ADS ON THE Z-GENERATION )

Author : Öznur AKTAŞ  & Ahmet GÜRBÜZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 82
Page : 851-865
    


Summary

Bu makalede, geleneksel mecrada yer alan TV reklamları ile yeni medya YouTube çevrimiçi reklamları derinlemesine irdelenmiştir. Türkiye’de yaşayan Z kuşağının her iki mecrada yayınlanan reklamlara yönelik tutumları arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığına bakılmıştır. Güvenilirlik, bilgilendiricilik, aldatıcılık, eğlendiricilik ve rahatsız edicilik temel faktörlerinin reklam değeri üzerindeki etkilerini ölçmek de bu çalışmada amaçlanmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler, 407 kişi ile (Z Kuşağı üyelerinden) hem çevrimiçi hem de yüz yüze anket yöntemi uygulanarak toplanmış ve analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre her iki mecra için de güvenilirlik, bilgilendiricilik ve eğlendiricilik faktörlerinin, reklam değerini anlamlı ve pozitif yönde; aldatıcılık faktörünün ise reklam değerini anlamlı ve negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Rahatsız edicilik faktörünün ise sadece TV reklamlarının reklam değeri üzerinde anlamlı ve negatif yönde bir etkisi olduğu görülmüştür. Söz konusu faktörler açısından, YouTube çevrimiçi reklamları ile TV reklamları arasında anlamlı farklılıkların var olduğu da tespit edilmiştir.Keywords
TV reklamları, Youtube Çevrimiçi Reklamları, Z Kuşağı, Reklam Değeri

Abstract

In this article, TV ads in traditional media and new media Youtube online ads are examined in depth. It was looked at whether there were meaningful differences between the attitudes of generation Z living in Turkey towards advertisements published in both media. This study, it is also aimed to measure the effects of the main factors of credibility, informativeness, deception, entertainment, and annoyance on the value of advertising. The data required for the research were collected and analyzed by applying both online and face-to-face survey methods with 407 people (from the members of Generation Z). According to the data obtained, credibility, informativeness, and entertainment factors have a significant and positive effect on advertisement value for both channels; On the other hand, it has been concluded that the deception factor affects the advertising value significantly and negatively. It has been observed that the disturbing factor only has a significant and negative effect on the advertising value of TV commercials. In terms of these factors, it has been determined that there are significant differences between Youtube online ads and TV adsKeywords
TV Ads, Youtube Online Ads, Generation Z, Ad Value