INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MUHASEBENİN TEORİK VE FELSEFİ BOYUTU
(THEORETICAL AND PHILOSOPHY DIMENSION OF ACCOUNTING )

Author : Kader TÜRKOĞLU    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 82
Page : 801-807
    


Summary

Muhasebe, işlerin ilerleyişini sürekli bir biçimde izleme olanakları veren bir konudur. İçeriğinde yasalar, çıkarımlar, gerçekler, sınanmış hipotezler ve bilimsel önseziler var olan doğanın ya da fiziksel evrenin belli yönlerini açıklama gücüne sahip olan, son derece iyi desteklenmiş önermeler şeklinde ifade edilen kavram bilimsel olarak teoridir. Muhasebenin teorik yönünü, bir bilim olarak belirtilmesi ve bilimsel analizler neticesinde firmaların mali durumunu ve faaliyet neticelerini açıklamaya ve yorumlamaya faydalı olması oluşturmaktadır. Felsefe kavramı, basit esas kavramların sorgulanması ve belli bir alanın anlamlı bir biçimde anlaşılmasına duyulan gereksinim şeklinde belirtilebilmektedir. Bu durum bir bilgi alanı olarak muhasebenin felsefi bir yaklaşımla desteklenebileceği anlamına gelebilmektedir. İnsana mahsus olan ve insanın ilgilendiği her şey felsefenin konusudur ve felsefeyi ilgilendirmektedir. Esasen felsefe, sabit fikirleri ve ön yargıları ortadan kaldırmaktır ve ayrıca beyin fırtınası oluşturmayı sağlamaktadır. Bilhassa felsefe, yaptıkları işlerde kendini ifade etmeye çalışan muhasebecilerin gereksinimidir. Düşünceye dayalı her eylem içinde felsefeyi muhakkak barındırmaktadır. Çalışmada muhasebe teorisi kavramı, muhasebe teorilerinin tarihsel gelişimi, teori geliştirmede kullanılan yöntemler, muhasebe teorilerine yön veren yaklaşımlar, muhasebe teorileri, muhasebe teorisi ve muhasebe pratikleri arasındaki ilişki, muhasebe felsefesi kavramı, felsefenin muhasebeye katkısı ve muhasebe biliminin felsefi temeli ve muhasebe eğitiminde felsefi açılım hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca muhasebe kavramı, teori kavramı ve felsefe kavramı açıklanmaktadır.Keywords
Muhasebe, Felsefe, Muhasebe Teorisi, Muhasebe Felsefesi.

Abstract

Accounting is a subject that gives opportunities to monitor the progress of the work on a continuous basis. It is a scientific theory, expressed as extremely well-supported propositions that have the power to explain certain aspects of nature or the physical universe, in which there are laws, inferences, facts, tested hypotheses, and scientific intuitions. The theoretical aspect of accounting is that it is defined as a science and that it is useful for explaining and interpreting the financial situation and activity results of companies as a result of scientific analysis.

The concept of philosophy can be defined as the questioning of simple fundamental concepts and the need for a meaningful understanding of a particular field. This may mean that accounting as a field of knowledge can be supported by a philosophical approach. Everything that is peculiar to man and is concerned with man is the subject of philosophy and concerns philosophy. Essentially, philosophy is to eliminate fixed ideas and prejudices, and it also provides brainstorming. In particular, philosophy is the need of accountants who try to express themselves in their work. Every action based on thought certainly includes philosophy in it.

The study is given information about the concept of accounting theory, the historical development of accounting theories, the methods used in developing theory, the approaches that lead to accounting theories, accounting theories, the relationship between accounting theory and accounting practices, accounting philosophy concept, philosophical contribution to accounting and philosophical foundation of accounting science and philosophical opening in accounting education. Also accounting concepts, theory concepts, and philosophy are explainedKeywords
Accounting, Philosophy, Accounting Theory, Accounting Philosophy.