INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL MÜDÜRLERİNİN SAHİP OLMASI BEKLENEN İLETİŞİM BECERİLERİ
(COMMUNICATION SKILLS EXPECTED OF SCHOOL PRINCIPALS )

Author : Seyid BAKIR    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 1053-1065
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; okul müdürlerinin sahip olması beklenen iletişim becerilerini belirlemektir. Araştırma kapsamında okul yöneticilerinin sahip olması beklenen iletişim becerilerine yönelik Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik, ulusal ve uluslararası dergilerdeki makale çalışmaları incelenerek literatür taraması yapılmıştır.

Çalışma sonucunda, okul müdürlerinden beklenen iletişim becerilerinin, yaşam boyu öğrenme felsefesine sahip, hizmet ve çalışmaya hazır olan, olumlu düşünerek pozitif enerji yayan, yeniliklere açık özellikler olduğu görülmüştürKeywords
İletişim, Okul Müdürü, İletişim Becerileri, Etkili İletişim.

Abstract

The purpose of this study is to determine the communication skill expected of school principals. Within the scope of their search, the literature view was conducted by examining the article studies in the National Thesis Center of YÖK, Google Scholar, and national and international journals for the communication skill expected of school ad mini stratus. 

As a result of the study, it has been seen that the communication skill expected of school principals are those to have a lifelong learning philosophy, be ready to serve and work, emit positive energy by thinking positively, and be open to innovationsKeywords
Communication, School Pricipal, Communication Skills, Effective Communication