INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GEOGRAPHICALLY INDICATIONS PRODUCTS AS A DESTINATION MARKETING COMPONENT: TURKEY 2022 EVALUATION
(DESTİNASYON PAZARLAMA BİLEŞENİ OLARAK COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER: TÜRKİYE 2022 DEĞERLENDİRMESİ )

Author : Aydın ÜNAL  , Onur ÇELEN & Serap İNCEÖZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 938-979
    


Summary

Ülkeler için turizm önemli gelir sağlayan ve sürekli gelişime açık bir sektördür. Çeşitli turistik çekiciliklere sahip ülkeler, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda turist talebini çekmek için çeşitli stratejilerden ve politikalardan yararlanabilmektedirler. Destinasyonların farklı karakteristik özellikleri de turistlerin ilgili destinasyonu tercih etmesinde etkin rol oynamaktadır. Destinasyonların sahip oldukları yöresel çekiciliklerin özgünlüğü, kalitesi ve turistler açısından güvenilir olması diğer destinasyonlar karşısında rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Coğrafi işaretli ürünler de tüketiciler açısından doğal, kaliteli, otantik ve güvenilir olarak algılanabilmektedir ve destinasyonlar açısından etkili bir imajın temelini oluşturabilmektedir. Türkiye’nin jeopolitik konumu, sahip olduğu doğal güzellikleri, iklimi ve farklı kültürlere ev sahipliği yapması Türkiye’nin 81 ilinde ürün çeşitliliğini sağlamaktadır. İlgili perspektiften bakıldığında, Türkiye’nin alternatif turizm türleri açısından da zengin olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Türkiye’nin turizm alanında çeşitliliğini vurgulamak ve coğrafi işaret konusunda gerçekleştirdiği uygulamaların belirlenmesi son derece önemli olup bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu Nisan 2022 verilerine göre Türkiye’de 1821 üründen 1051’inin coğrafi işaretli ürün olarak kayıt edildiği ve 770 ürünün ise değerlendirme sürecinin devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır. İlgili ürünler araştırmacılar tarafından bulundukları illere, türlerine ve coğrafi işareti aldıkları tarihe göre sınıflandırılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bilgilere göre Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi ürün çeşitliliğiyle marka değeri oluşturabileceği ve destinasyon konumlandırması açısından da rekabet avantajı elde edebileceği söylenebilir. Coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve turistlerin ilgili ürünleri deneyimlemesi için etkin pazarlama politikalarına yönelim gösterilmelidir. Coğrafi işareti elde etmenin yüksek maliyetli olması sebebiyle bu alanda çeşitli desteklerin sağlanması ve bu sayede de destinasyonların tercih edilme sıklığı da arttırılabilecektir. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı için yöresel festivallerin düzenlenmesi ve hedef pazarlarda yoğun olarak tanıtılması son derece önemlidir.Keywords
Coğrafi İşaretli Ürünler, Destinasyon Pazarlaması, Türkiye.

Abstract

For countries, tourism is a sector that provides significant income and is open to continuous development. Countries with various tourist attractions can benefit from various strategies and policies to attract tourist demand both nationally and internationally. Different characteristics of destinations also play an active role in tourists' preference for the relevant destination. The authenticity, quality and reliability of the local attractions of destinations can provide a competitive advantage over other destinations. Geographically indicated products can also be perceived as natural, high quality, authentic and reliable for consumers and can form the basis of an effective image for destinations. Turkey's geopolitical location, natural beauties, climate and hosting different cultures provide product diversity in Turkey's 81 provinces. From the relevant perspective, it can be easily seen that Turkey is also rich in alternative tourism types. It is extremely important to emphasize the diversity of Turkey in the field of tourism and to determine the applications it has carried out in the field of geographical indication and it forms the basis of this research. According to the April 2022 data of the Turkish Patent and Trademark Office, it has been found that 1051 out of 1821 products are registered as geographically indicated products in Turkey and the evaluation process of 770 products continues. Related products were classified by the researchers according to the provinces they are located in, their types and the date they received the geographical indication. According to the information obtained within the scope of the research, it can be said that Turkey can create brand value with its geographical product diversity and gain competitive advantage in terms of destination positioning. Effective marketing policies should be directed to protect the geographically indicated products and for the tourists to experience the relevant products. Due to the high cost of obtaining geographical indications, various supports will be provided in this area and thus the frequency of destinations will be increased. In addition, it is extremely important to organize local festivals for the promotion of geographically indicated products and to promote them intensively in target markets.Keywords
Geographical Indication Products, Destination Marketing, Turkey.