INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLKOKUL CANLI (ONLİNE) DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMUNUN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION PRIMARY SCHOOL LIVE (ONLINE) COURSES )

Author : Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR  ; Taner FIRAT & Buket AÇIKSES FIRAT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 992-1007
    


Summary

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ilkokul canlı (online) derslerine yönelik tutumunun ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni; İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin devlet okullarında, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Bu sınıf öğretmenleri arasından basit rastgele örnekleme yöntemi ile 268 sınıf öğretmeni seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim İlkokul Canlı (online) Derslerine Yönelik Tutum Anketi” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı (online) derslerine yönelik tutumunun cinsiyet, yaş, medeni durum, medeni durumuna göre bakmakla yükümlü olduğunu çocuk sayısı, bulunduğu okuldaki görev süresi, eğitim durumu, gelir durumu, canlı (online) ders uygulamaları ile ilgili kurs, seminer, hizmet içi eğitim vb. bir eğitim alma durumu, Eğitim Bilişim Ağını (EBA) salgın öncesinde kullanma durumu ve salgın öncesinde herhangi bir dijital platformdan canlı (online) ders, sunum, seminer, video yayını vb. çalışma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı derslerine yönelik tutumu mesleki kıdem durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Bu bulgu, mesleki kıdemin sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı derslerine yönelik tutumunu artırmada farklı etkilere sahip olduğunu gösterir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı derslerine yönelik tutumunun en yüksek puana sahip olanların 6-10 yıl mesleki kıdemi olanlar olduğu, bunu 5 yıl ve daha az mesleki kıdeme sahip olanların ve 11-15 yıl mesleki kıdeme sahip olanların izlediği görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı derslerine yönelik tutumunun en düşük puana sahip olanların 20 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olanlar olduğu görülmektedir.Keywords
sınıf öğretmeni, uzaktan eğitim, ilkokul canlı (online) ders, tutum

Abstract

The aim of this research is to determine the level of the primary school teachers' attitude towards distance education primary school live (online) lessons and whether it differs according to various variables. A descriptive survey model was used in the research. The universe of the research; In the public schools of Avcılar, Beylikdüzü, and Esenyurt districts on the European side of Istanbul, there are primary school teachers working in the 2021-2022 academic year. 268 primary school teachers were selected from this  primary school teacher by a simple random sampling method. "Attitude Questionnaire of Primary school teachers towards Distance Education Primary School Live (online) Lessons" and Personal Information Form, prepared by the researchers, were used as data collection tools. As a result of the data analysis, it was determined that the attitude of the classroom teachers towards the distance education primary school live (online) lessons with respect to following variables  gender, age, marital status, number of dependent children by marital status, tenure at the school, education status, income status, the status of receiving courses, seminars, in-service training etc. related to live (online) lesson practices, using the Education Information Network (EBA) before the epidemic, and live (online) lessons,  the status of  getting presentations, seminars, video broadcasts, etc. from any digital platform before the epidemic,  does not show a significant difference. The attitude of primary school teachers towards distance education primary school live lessons differs significantly according to the variable of professional seniority. This finding shows that professional seniority has different effects on increasing the attitude of primary school teachers towards distance education primary school live lessons. It is seen that those who have the highest score for the attitude of the primary school teachers towards the distance education primary school live lessons are those with 6-10 years of professional seniority, followed by those with professional seniority of 5 years or less and those with 11-15 years of professional seniority. It is seen that the ones with the lowest scores for the distance education primary school live lessons of the primary school teachers are those with 20 years and more professional seniorityKeywords
primary school teacher, distance education, primary school live (online) lesson, attitude