INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİMDE KÜLTÜREL LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ
(CONTENT ANALYSIS OF THESIS STUDIES ON CULTURAL LEADERSHIP IN EDUCATION )

Author : Refik POLAT  , Recep ESKİN, Ramazan BEKMEZ, Kadri BOZKUŞ & Edip GÜZELER,  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 1096-1105
    


Summary

Yapılan bu çalışma eğitim yönetiminde kültürel liderlik ile ilgili doktora ve yüksek lisans düzeyinde yapılan tez çalışmalarının içerik analizini içermektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitim yönetimi alanında liderlik türlerinden kültürel liderlik ile ilgili yapılan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dershane düzeyinde yönetici ve öğretmenlere yönelik yapılan anket ve ölçeklerin kimlere hangi şartlarda uygulandığı ve nasıl sonuç verdiği ile ilgili içerik analizinden ibarettir. Araştırma betimsel tarama modellerinden nitel veri modelinde yapılmıştır. Araştırmaya ait veriler, araştırmacı tarafından 19 tez çalışmasının farklı yıllarda farklı üniversitelerde farklı okul türlerinde ve farklı sayıda anketin-ölçeklerin uygulandığı çalışmaların detaylı bir veri analizi ile toparlanmıştır. Araştırmada ağırlıklı olarak ortaöğretim okullarındaki ve ilkokullardaki öğretmen ve yöneticilere yönelik yapıldığı daha çok içerik analizi betimsel olarak değerlendirilmiş, tez çalışmalarının Türkçe yazıldığı ve ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyindeki tezlerden oluştuğu söylenebilirKeywords
Eğitim Yönetimi, kültürel liderlik, okul yöneticiliği, örgütsel kültür, iş doyumu

Abstract

This study includes the content analysis of the doctoral and master's thesis studies on Cultural Leadership in Educational Administration. The aim of this study is to analyze the content analysis of the doctorate and master's thesis studies on Cultural Leadership, one of the leadership types in the field of Educational Administration, about who, under what conditions, and how the questionnaires and scales applied to administrators and teachers at the level of kindergarten, primary school, secondary school, high school, and private teaching institution. consists of. The research was carried out in the qualitative data model, one of the descriptive survey models. The data of the research were collected by the researcher through a detailed data analysis of 19 thesis studies in different years in different universities in different school types and in which different numbers of questionnaires-scales were applied. In the research, it can be said that the content analysis, which was carried out mainly for teachers and administrators in secondary schools and primary schools, was evaluated descriptively, and it can be said that the thesis studies were written in Turkish and mainly consisted of theses at the Master's level. Secondary and primary schools are evaluated descriptively, thesis studies are written in Turkis hand mainly consist of master degree thesisKeywords
Administration, cultural leadership, school administration, organizational culture, job satisfaction