INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE EDİRNE’DEKİ SALGIN HASTALIKLARIN DURUMU (1950-1960)
(THE STATUS OF EPIDEMIC DISEASES IN EDİRNE DURING THE PERIOD OF THE DEMOCRATIVE PARTY (1950-1960) )

Author : Yeşim AYAZ  ; Erhan AYAZ & Yunus KULOĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 1019-1024
    


Summary

İnsanlık tarihsel süreçte çeşitli salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmıştır. Devletler ve vatandaşlar salgın dönemlerinde derin yaralar almıştır. Eski çağlardan bu yana yaşamakta olduğumuz coğrafya da salgın hastalıkların etkisi altında kalmıştır. Bu makalede, Demokrat Parti döneminde Edirne’de görülen ve insan hayatını tehdit eden salgın hastalıklar ve onlara karşı verilen mücadele ele alınmıştır. Salgın hastalıkların ülkemiz coğrafyasındaki tarihsel süreci irdelenerek, Osmanlı Devleti döneminden cumhuriyetin ilk yıllarına değin özellikle Edirne’de yaşanan salgın hastalıklara karşı verilen mücadelelere değinilmiş ve Demokrat Parti döneminde de Edirne’de yaşanan salgınları bertaraf etmek için izlenen politikalar ve salgının il genelindeki etkileri incelenmiştir. Bu makalenin amacını Demokrat Parti döneminde Edirne’de yaşanan salgın hastalıklara karşı yapılan çalışmaları ve verilen mücadeleyi gösterip; günümüze bu doğrultuda yol gösterebilmektir.Keywords
Edirne, Salgın Hastalıklar, Demokrat Parti

Abstract

Humanity has faced various epidemic diseases in the historical process. The States and their citizens have suffered deeply from the epidemic. The geography we live in from ancient times to this time has also been under the influence of epidemic diseases. In this article, epidemic diseases that were seen in Edirne during the Democrat Party and are threatening human life and the struggle against them are discussed. By examining the historical process of epidemics in our country's geography, the struggles against epidemics in Edirne, especially from the Ottoman Empire to the first years of the republic, were mentioned, and the policies followed to eliminate the epidemics in Edirne during the Democratic Party period and the effects of the epidemics throughout the province were examined. The aim of this article is to show the efforts and struggle against epidemics in Edirne during the Democratic Party period; it is to show the way in the present directionKeywords
Edirne, Epidemics, Democrat Party