INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PALİMPSEST YER OLARAK KONYA ALÂEDDİN TEPESİ; KENTSEL ve MİMARİ BELLEK
( KONYA ALAEDDIN HILL AS A PALIMPSEST: URBAN AND ARCHITECTURAL MEMORY )

Author : Dicle AYDIN  & Esra YALDIZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 1066-1084
    


Summary

Farklı toplumsal süreçlerin etkileşim alanları olan kentler, geçmişten gelen kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi izler ile sürekli değişen ve dönüşen bir yapıya sahiptir. Kent kimliğinin oluşumunda, kentin fiziksel biçiminin üretilmesi ve zamanla değişim süreçlerinde, kentsel mekânın ve mimari ürünlerin rolü büyüktür. Mekânlar kentin kimliğini yansıtırken, mekânın deneyimlenmesi, bireylerin belleğinde yer etmekte, zamanla fiziksel değişimler/yok olmalar yaşansa da bellekte olanlar, imgeler olarak kent kimliğinin belirleyicilerinden olmaktadır.  Kentlinin zihninde yer eden anların/anıların tanıkları olan fiziksel ortamlar, kentin geçmişini anlatan, aktaran ve anlamlandıran somut durumları ifade etmektedir. Bu durum kentsel mekân, kentsel mekândaki deneyimlerle oluşan kentsel bellek ve kent kimliği arasında birbirini besleyen yakın bir ilişkiyi göstermektedir. Yaşayan, yenilenen bir organizma olarak kentler, devamlılık gösteren ve fiziksel bir katman oluşturan yapısıyla palimpsest bir yapıyı sergilemektedir. Konya kentinin merkezinde yer alan Alâeddin Tepesi kentin simgesi olmanın yanı sıra Frig dönemine tarihlenen geçmişiyle palimpsest yapıyı örneklendirmede önemli bir höyük olarak bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu anlamda aynı zamanda “yer” olarak izleri barındıran ve var olanı biriktiren bir kentsel bellek sahnesidir. Çalışmada Alâeddin Tepesinin, güncel görünümünün ötesinde, geçmişten bugüne iz ve anlamları vurgulanarak, çok katmanlı olma durumunun, palimpsest ve kentsel bellek kavramları üzerinden ortaya konulması amaçlanmıştırKeywords
Konya, Alâeddin Tepesi, Palimpsest, Kentsel Bellek.

Abstract

As the points of interaction between different social processes, cities constantly change and transform with the cultural, social, economic and political traces from the past. The role of urban space and architectural works is critical in the formation of urban identity, generation of physical urban form and relevant alterations that occur in time. While spaces reflect urban identity, spatial experiences leave a mark on people’s minds; although physical changes/terminations happen in time, the objects and concepts kept in memory are considered as what determines the urban identity as images. Physical environments, which are the witnesses of the moments/memories in the minds of urban dwellers, reflect the concrete circumstances that indicate and convey the urban history and assign a meaning to it, which suggests a close and mutually-beneficial relationship between urban space, urban memory generated with the experiences within urban space and urban identity. As dynamic organisms regenerated constantly, cities serve as a palimpsest with their structure which displays continuity and formS a physical layer. Located in downtown Konya, Alaeddin Hill is considered the symbol of the city and a significant mound exemplifying the palimpsest structure with its history dating back to the Phrygian era, and it constitutes the scope of the present study. Alaeddin Hill also consists of spatial traces and acts as an urban memory accumulating events and concepts. Reaching beyond the current appearance of Alaeddin Hill, the relevant traces and meanings were emphasized, and efforts were made to reveal the multi-layer structure of the hill using the concepts of palimpsest and urban memoryKeywords
Konya, Alâeddin Hill, Palimpsest, Urban Memory.