INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İCARE (FİNANSAL KİRALAMA) İŞLEMLERİNİN İSLAMİ MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF IJARAH (LEASING) OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK ISLAMIC ACCOUNTING STANDARDS )

Author : Mahmut YARDIMCIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 7
Page : 224-233
2378    2102


Summary

İcare işlemi temelde, kiralama süresinin bitiminde mülkiyetin kiralayana devredildiği bir sözleşme olarak açıklamak mümkündür. Bu yöntemde kaynak aktaran kuruluş müşterisinin istediği özelliklerdeki malı satın alarak ve üzerine belirli bir kar payı ekleyerek malı müşteriye kiralamaktadır.Kira süresince mülkiyet kaynak sağlayan kuruluşta kalmaktadır.İcare sözleşmesinde kiranın bedeli ve süresi önceden taraflarca açıkça belirlenir. Bu yöntemde finansal kiralama sürecinde kaynak aktaran kuruluşa önceden belirlenmiş sabit bir tutarda getiri söz konusudur. Bu çalışmada,öncelikle klasik anlamda bilinen finansal kiralamanın işleyişi ve türleri hakkında genel bilgiler verilecek olup, muhasebeleştirme süreci incelenecektir.Daha sonra İslami muhasebe kuralları çerçevesinde İcare (finansal kiralama) işlemlerinin muhasebeleştirilme süreçleri, finansal kiralamaya kaynak sağlayan İslami banka açısından örnek uygulamalar üzerinden açıklanacaktır.Keywords
Finansal Kiralama, İslami Muhasebe

Abstract

Basically Ijara process can be explained as an agreement that transferred the property to the lessor at the end of the rental period. In this method, the organization of transferring source purchases specialty goods of customer’s request and rents the property to the customer by adding a certain dividend. During the lease term ownership of property remains source provider. The cost and duration of the lease contract of Ijarah clearly are determined by the both sides. In this method, during the leasing process return of predetermined fixed amount is possible to the organization of transferring source. In this study, primarily it will be given general information about the type of lease and the process of leasing known in the classical sense, then the accounting process will be examined. Later, accounting processes of the Ijara transactions (leasing) within the framework of Islamic accounting rules, will be described on compliance with examples in terms of Islamic banks providing leasing sources.Keywords
Ijara, Leasing, Islamic Accounting