INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BENLİK, DRAMATURJİ VE GATTACA FİLMİNİN BU KAVRAMLAR BAĞLAMINDA ANALİZİ
(THE SELF, DRAMATURGY AND ANALYSIS OF THE GATTACA MOVIE IN THE CONTEXT OF THESE CONCEPTS )

Author : Ali Ulvi ÖZBEY  & Zekiye TAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 1008-1018
    


Summary

İnsan davranışlarını özenle inceleyen önemli sosyal bilim kuramcılarından Erving Goffman benlik sunumu ile konuyu detaylı bir şekilde ele almıştır. Goffman genel olarak benlik sunumu teorisini sahne alegorisi üzerinden ifade etmeyi tercih etmiştir. Sahnenin ön tarafı, arka tarafı, performans, seyirci, vitrin gibi kavramlar üzerinden konuya bir yaklaşım geliştirmiştir. Sahneyi bir metafor olarak kullanan Goffman benliği burada ikiye ayırmış ve iki benlik arası çatışma üzerinden insan davranışlarını anlatmaya çalışmıştır. Kuramın detaylı oluşu hem yüz yüze iletişim hem de sanal mecralardaki benlik sunumunu açıklarken eksik bir nokta bırakmamaktadır. Çalışmamızın somutlaşmasını sağlamak üzeri yararlandığımız sinema ise uzun yıllardır var olan bir sektör olup son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Özellikle sosyoloji alanında kendisinden fazlasıyla istifade edilen sinema, birçok konuyu ve teoriyi ele almak için oldukça elverişli bir platform haline gelmiştir. Biz de çalışmamızda Erving Goffman’ın benlik sunumu kuramını Gattaca filmi örneğinden yola çıkarak detaylıca ele alıp, benlikler arası çatışmanın ortaya çıkarabileceği sonuçlara değinmeye çalıştık.Keywords
Benlik, Benlik Sunumu, Dramaturji, Sinema, Erving Goffman

Abstract

Erving Goffman, one of the important social science theorists who meticulously examines human behavior, has discussed the issue in detail through self-presentation. Goffman generally preferred to express his theory of self-presentation through scene allegory. He developed an approach to the subject through concepts such as the front of the scene, the back of the stage, performance, audience and showcase. Goffman divided the self into two here and tried to explain human behavior through the conflict between the two selves by using the scene as a metaphor. The detailed nature of the theory does not leave a missing point when explaining the self-presentation in both face-to-face communication and virtual media. Cinema, which we benefit from to embody our study, is a sector that has existed for many years and has attracted great attention in recent years. Cinema, which is especially benefited from in the field of sociology, has become a very convenient platform to deal with many subjects and theories. In our study, we tried to deal with Erving Goffman's theory of self-presentation in detail, based on the example of the movie Gattaca and tried to address the consequences of conflict between selvesKeywords
Self, Self Presentation, Dramaturgy, Cinema, Erving Goffman