INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİLSEM TÜRKÇE ETKİNLİK KİTABINDAKİ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BİLSEM’DEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIYLA UYUMU
(COMPATIBILITY OF MULTI-INTELLIGENCE FIELD IN BİLSEM TURKISH ACTIVITY BOOK WITH MULTI-INTELLIGENCE FIELD OF STUDENTS IN BİLSEM )

Author : Mert BAŞBAYRAK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 84
Page : 1230-1238
    


Summary

Bu araştırmanın amacı BİLSEM Türkçe etkinlik kitabındaki Çoklu Zekâ alanlarının BİLSEM’deki öğrencilerin Çoklu Zekâ alanlarıyla uyumluluk düzeylerini tespit etmektir. Bu doğrultuda öğrenci zekâ alanlarının tespiti için ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış ve öğrenci zekâ alanları Saban (2005) tarafından hazırlanan ve Kaya (2020) tarafından geliştirilen Likert tipi ölçekle puanlanarak tespit edilmiştir. BİLSEM Türkçe etkinlik kitabı ise doküman incelemesi yöntemi ile Çoklu Zekâ alanları açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Şırnak ilinin Cizre ilçesindeki BİLSEM’de eğitim gören ve o an hâlihazırda sınıfta bulunan 3’ü Destek-3 öğrencisi, 7’si BYF-1 öğrencisi, 6’sı BYF-2 öğrencisi toplamda 16 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma materyali ise BİLSEM Türkçe etkinlik kitabıdır. Bu kitaptaki toplam 126 etkinlik, oluşturulan ölçüt doğrultusunda içerdikleri zekâ alanlarına göre incelenmiştir. Öğrenci zekâ alanlarının ve bilgilerinin ortaya konması için ise ölçek üzerindeki puanlama sistemi ve SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre etkinlik kitabında dil zekâsının %90,5 oranında yer aldığı, doğacı zekânın ise diğerlerine göre daha az yer aldığı görülmüştür. Öğrencilerin ise mantık-matematik zekâsı ve dil zekâsının baskın olduğu, müzikal zekâ oranlarının en düşük çıktığı ortaya konmuştur. Bu iki sonuç arasındaki uyumluluk düzeyine bakıldığında dil zekâsı, görsel zekâ ve bedensel zekânın uyumluluk gösterdiği, sosyal zekâ ve müzikal zekânın kısmen uyumluluk gösterdiği ve mantık-matematik zekâsı, özedönük zekâ ve doğacı zekânın yeterince uyumluluk göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
BİLSEM, etkinlik kitabı, zekâ, Çoklu Zekâ Kuramı, Türkçe eğitimi.

Abstract

The purpose of this research is to determine the compatibility levels of Multiple Intelligence fields in the BİLSEM Turkish activity book with the Multiple Intelligence fields of the students in BİLSEM. For this aim, the relational scanning method was used to determine student intelligence areas and they were determined by scoring with a Likert type scale prepared by Saban (2005) and developed by Kaya (2020). BİLSEM Turkish activity book was examined in terms of Multiple Intelligence areas with the document analysis method. The study group of the research consists of a total of 16 students, including 3 Destek-3 students, 7 BYF-1 (Recognition of Individual Talent Programme) students, and 6 BYF-2 students, studying at BİLSEM in the Cizre district of Şırnak province. The study material is the BİLSEM Turkish activity book. A total of 126 activities in this book were examined according to the intelligence areas they contain in line with the criteria created. The scoring system on the scale and the SPSS 22.0 package program were used to reveal student intelligence areas and knowledge. According to the results of the research, it was seen that verbal-linguistic intelligence is included at the rate of 90.5% in the activity book, and naturalistic intelligence is included less than the others. It was revealed that the students' logical-mathematical intelligence and verbal-linguistic intelligence were dominant, and the musical intelligence ratios were the lowest. Considering the level of compatibility between these two results, it was concluded that verbal-linguistic intelligence, visual-spatial intelligence and bodily-kinesthetic intelligence were compatible, interpersonal intelligence and musical intelligence were partially compatible, and logical-mathematical intelligence, intrapersonal intelligence and naturalist intelligence were not sufficiently compatible.Keywords
BİLSEM, activity book, intelligence, Multiple Intelligence theory, Turkish education.