INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DUYGUSAL İHMAL İLE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK SERMAYENİN ARACILIK ROLÜ
(THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL NEGLECT AND WORK-FAMILY CONFLICT )

Author : Tolga GÜL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 927-937
    


Summary

Bu çalışmada, kadın çalışanların çocukluk döneminde yaşadıkları duygusal ihmal olaylarının bugünkü psikolojik sermayeleri ve iş-aile çatışmaları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çocukluk çağı olumsuz yaşantılarının etkileri genellikle depresyon ve kaygı gibi psikolojik konular üzerine yoğunlaşırken çalışma hayatına dair bulguların kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu sebeple araştırmada çalışma hayatına faydalı olabilecek özgün bir model oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultulusunda araştırmada Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, İş-Aile Çatışması Ölçeği ve Psikolojik Sermaye Ölçeği kullanılmıştır. Örneklem özel ve kamu sektöründe çalışan 231 beyaz yakalı kadın çalışandan oluşmaktadır. Araştırmada duygusal ihmal ile psikolojik sermayenin negatif yönde, duygusal ihmal ile iş-aile çatışmasının ise pozitif yönde ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca psikolojik sermayenin de iş-aile çatışması ile negatif yönde ilişkisi bulunmuştur. Oluşturulan aracılık modelinin sonuçları ise duygusal ihmalin iş-aile çatışması üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin aracılık etkisinin olduğunu göstermektedirKeywords
Duygusal İhmal, Psikolojik Sermaye, İş-Aile Çatışması, Çocukluk Çağı Travmaları

Abstract

This paper investigates the effects of childhood emotional neglect of female employees on their psychological capital and work-family conflicts. While the effects of negative childhood experiences generally focus on psychological issues such as depression and anxiety, it is seen that the findings on work-life are limited. Thus, the paper aims to create an original model that can be beneficial to work life. With this purpose in mind, Childhood Trauma Scale, Work-Family Conflict Scale and Psychological Capital Scale are used in this research. The research sample consists of 231 white-collar female employees working in the private and public sectors. Findings show that emotional neglect and psychological capital are negatively related, while emotional neglect and work-family conflict are positively related. Furthermore, psychological capital was found to be negatively related to work-family conflict. The results of the mediation model show that psychological capital has a mediating effect on the effects of emotional neglect on work-family conflictKeywords
Emotional Neglect, Psychological Capital, Work-Family Conflict, Childhood Traumas