INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NÜFUSUN YÜKSEKÖĞRENİM DURUMU İLE KÜRESEL REKABET ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE POPULATION'S HIGHER EDUCATION STATUS AND GLOBAL COMPETITION: AN ANALYSIS ON OECD COUNTRIES )

Author : Kadir SAİN  & Şakir BERBER  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 84
Page : 1239-1249
    


Summary

Bu araştırmada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]) ülkelerinde nüfusun yükseköğrenim durumu ile küresel rekabet arasındaki ilişki Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi ile analiz edilmiştir. Uygulama kısmında 2004-2018 dönemini kapsayan ve sağlıklı verilere ulaşılabilen 18 OECD ülkesi için panel veri seti kurulmuştur. Küresel rekabet için Küresel Rekabet Endeksi; nüfusun yükseköğrenim durumu için (1) 20-24 yaş grubunda eğitimde, öğretimde veya istihdamda olmayan nüfusun oranı, (2) 25-64 yaş grubunda yükseköğretim görmüş nüfusun istihdam oranı, (3) 25-64 yaş grubunda yükseköğretim mezunu nüfusun işsizlik oranı ve (4) 25-64 yaş grubunda yükseköğretim görmüş nüfusun oranı vekil değişkenler olarak kullanılmıştır. Bu doğrultuda nüfusun yükseköğrenimi temsil eden her bir değişken ile küresel rekabeti temsil eden küresel rekabet endeksi değişkeni arasında herhangi bir eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı test edilmiştir. Araştırmada sonucunda, yükseköğrenimi temsil eden her bir değişkenin küresel rekabet endeksi ile eşbütünleşik oldukları görülmüştür..Keywords
Nüfusun yükseköğrenim durumu, küresel rekabet, panel eşbütünleşme testi

Abstract

In this study, the relationship between the higher education status of the population in OECD countries and global competition was analyzed with the Westerlund Panel Cointegration Test. In the application part, a panel data set was established for 18 OECD countries covering the period 2004-2018 and reliable data can be accessed. Global Competitiveness Index for global competition; for the higher education status of the population (1) the rate of the population aged 20-24 who are not in education, training or employment, (2) the employment rate of the population aged 25-64 who have received higher education, (3) the unemployment rate of the population aged 25-64 who have graduated from higher education and (4) the rate of the population aged 25-64 who received higher education was used as proxy variables. In this direction, it has been analyzed whether there is any cointegration relationship between each variable representing higher education of the population and the global competition index variable representing global competition. As a result of the research, it has been observed that each variable representing higher education is cointegrated with the global competitiveness index.Keywords
Higher education status of the population, global competition, panel cointegration test