INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İZCİLİĞİN GELİŞİMİ VE UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE DEVELOPMENT AND APPLICATION AREAS OF SCOUTING )

Author : Mehmet Onur AK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 85
Page : 1345-1352
    


Summary

Genç ve çocukların doğa koşulları içerisinde örgütlü bir faaliyet altında beceri, dayanıklılık, sosyallik, cesaret, yardımlaşma ve dayanışma gibi özelliklerini geliştirme amacı taşıyan izcilik faaliyetleri, uluslararası ve kültürel bakımdan dil, din, etnik ayrım gözetmeyen üniformalı gönüllü gençlik çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde 160’dan fazla ülkede 40 milyon katılımcının iştirak ettiği bu faaliyetler dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden birini oluşturmaktadır. Bu büyük oluşum, kuruluş amacı gereği gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme aracı olarak görülse de uygulamada farklı amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. 19. yüzyıldan itibaren ulus–devlet kimliği oluşturma amacının baskın bir güç unsuru olmasıyla birlikte militer bir toplum ortaya çıkarılmasına çalışılması, asker ve millet kavramının önem kazanması buna örnektir. Bu sebeple, dönemin yapısı gereği okullarda verilen eğitimin yanında izcilik gibi okul dışındaki gençlik örgütlenmelerine değer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında, izciliğin tarihsel gelişimi ve gençler üzerindeki fiziksel ve zihinsel gelişim sağlama amacı olarak kullanılması açıklanacak olup ülkelerin gençleri paramiliter yapıda örgütleyerek misyonerlik ve sömürgecilik alanında izcilik faaliyetlerini kullanmaları ele alınmıştırKeywords
İzcilik, Serbest Zaman, Misyonerlik

Abstract

Scouting activities, which aim to develop the skills, endurance, sociability, courage, cooperation, and solidarity of young people and children under an organized activity in natural conditions, appear as international and culturally uninformed volunteer youth work that does not discriminate against language, religion, or ethnicity. Today, these activities, in which 40 million individuals participate in more than 160 countries, are one of the largest youth movements in the world. Although this large formation is seen as a means of making use of the leisure time of the youth due to its establishment purpose, it is known that it is used for different purposes in practice. Since the 19th century, the aim of creating a nation-state identity has been a dominant power element, and the effort to create a military society and the importance of the concept of soldier and nation are examples of this. For this reason, due to the nature of the period, youth organizations outside the school such as scouting were valued in addition to the education given in schools. Within the scope of this study, besides explaining the historical development of scouting and its use for the physical and mental development of young people, the use of scouting activities in the field of missionary and colonialism by organizing young people in a paramilitary structure is discussed.Keywords
Scouting, Leisure, Missionary