INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÜNÜMÜZDEN ÖRNEKLERLE SOSYAL GİRİŞİMLER
(SOCIAL ENTERPRISES WITH EXAMPLES FROM TODAY )

Author : Hande ULUKAPI YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 84
Page : 1224-1229
    


Summary

İlk olarak Avrupa’da, daha sonra ABD’de ortaya çıkan ve günümüzde tüm dünya geneline yayılmış bulunan sosyal girişimler, sosyal bir amaçla veya toplumsal değer yaratmak amacıyla faaliyet gösteren örgütler olarak görülmektedirler. Sosyal girişimler, yaratılan sosyal ve ekonomik değerleri, katma değer olarak topluma sunmaktadırlar. Günümüz eşitsizliklerle dolu dünyasında dışlanmış, dezavantajlı ya da düşük gelire sahip bireylerin yardım taleplerine cevap veren sosyal girişimlere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada günümüzün önemli örgütsel yapılarından görülen sosyal girişimlerin kavramsal bir çerçevesi ortaya konulmak istenmiştir. Çalışmada öncelikle sosyal girişim kavramından söz edilmiş, sosyal girişimlerin özelliklerine değinilmiş, ulusal ve uluslararası menşeili başarılı sosyal girişim örneklerine yer verilmiştir.Keywords
Sosyal girişim, Sosyal girişimcilik, Sosyal girişim örnekleri.

Abstract

Social enterprises, which first emerged in Europe, then in the USA and spread all over the world today, are seen as organizations that operate for a social purpose or create social value. Social enterprises offer the social and economic values created to the society as added value. In today's world full of inequalities, the need for social enterprises that respond to the help demands of excluded, disadvantaged or low-income individuals is increasing day by day. In this direction, it is aimed to present a conceptual framework of social enterprises, which are seen as one of the important organizational structures of today. In the study, first of all, the concept of social enterprise and the characteristics of social enterprises were mentioned and examples of successful social enterprises of national and international origin were included.Keywords
Social enterprise, Social entrepreneurship, Social enterprise examples.