INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COĞRAFYA DERSİ EĞİTİM MATERYALLERİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY COURSE EDUCATIONAL MATERIALS AND EVALUATION OF TEACHING ACTIVITY )

Author : Cem TOPAL  ; Çağla DİNÇ; Nedim NARTTÜRK & Gönül BOZAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 85
Page : 1317-1322
    


Summary

Çalışmanın konusu, Coğrafya dersinin öğrenci merkezli, aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde; Coğrafyanın farklı konuları içine alan çeşitli materyaller oluşturarak öğrenme üzerindeki etkisini araştırmaya yöneliktir. Coğrafya dersi yapılandırmacı eğitim anlayışına göre öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak amacıyla belirlenmiş konularla ilgili üç ayrı materyal hazırlanarak; öğrencilerin ezberden uzak, bireysel, düşündüren, eleştirici, sentezleyici, eğlenceli, kalıcı öğrenmeyi sağlamak ve öğrencilere öğrenmenin öğretilmesi temel amaçtır. 7.sınıfa devam eden öğrenciler ile gerçekleştirilen araştırmada; deney grubuna aktif öğrenme ilkesine uygun etkinlik tabanlı materyallerle konular işlenmiş, kontrol grubuna ise geleneksel yönteme bağlı kalarak düz anlatım, soru-cevap tekniği kullanılarak ilgili konular anlatılmıştır. Yapılan bilgi testinde deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek puanlar aldıkları bulunmuştur. Coğrafya derslerinde materyal tasarlanması ve kullanılması öğrenme ortamını daha eğlenceli hale getirdiği, öğrencilerin öğrenme aktivitesine doğrudan katıldığı, öğrencilerin dersi daha dikkatle takip ettikleri, öğrenmenin daha kolay olduğu ve ezberden uzak kalıcı öğrenmelerin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Coğrafya derslerinde materyal kullanılmadığı kontrol grubunda öğrenci aktif olmadığı için öğrenme aktivitesi öğretenle sınırlı kalmaktadır. Coğrafya bilgi haritası yapbozu, coğrafya bilgi çarkı ve coğrafya bilgi ağacı materyalleri coğrafya dersi konularında kazanımlara uygun, oyun ve benzeri etkinlikler ile tasarlanırsa akademik başarının artacağını göstermektedir.Keywords
Coğrafya, Eğitim, Materyal Tasarımı, Aktif Öğrenme.

Abstract

The subject of the study is within the framework of the student-centered, active learning approach of the Geography course; It aims to investigate the effect of geography on learning by creating various materials covering different topics. According to the constructivist education approach of the geography course, three separate materials were prepared on the determined topics in order to ensure the active participation of the students in the course; The main aim is to provide students with learning that is far from rote, individual, thinking, critical, synthesizer, fun, permanent and teaching students to learn. In the research carried out with 7th grade students; Subjects were taught with activity-based materials in accordance with the active learning principle to the experimental group, and related subjects were explained to the control group by using plain lecture and question-answer technique, adhering to the traditional method. In the knowledge test, it was found that the experimental group got higher scores than the control group. It has been determined that designing and using materials in geography lessons makes the learning environment more enjoyable, students participate directly in the learning activity, students follow the lesson more carefully, learning is easier and permanent learning takes place away from memorization. In the control group, where materials are not used in geography lessons, the learning activity is limited to the teacher, since the student is not active. It shows that academic success will increase if the geography knowledge map puzzle, geography knowledge wheel and geography knowledge tree materials are designed with games and similar activities in accordance with the acquisitions in geography course subjects.Keywords
Geography, Education, Material Design, Active Learning.