INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EXAMINATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERCEPTION LEVELS OF EMPLOYEES IN THE HEALTH SECTOR
(SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Şenol YAVUZ  , H. Elçin ÖZBEK & Demet TATAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 84
Page : 1256-1265
    


Summary

Sağlık sektörü çalışanları, insanlara hizmet sırasında birçok risk etmenine maruz kalmaktadır. Maruz kalınan risklerin türüne göre maddi ve manevi kayıplar yaşanmaktadır. Pandemi sürecindeki yaşanan olumsuz durumlar, sağlık sektöründeki çalışanlara yönelik meslek hastalığı kavramının önemini birkez daha ortaya çıkarmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren/işveren vekilleri çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak ile yükümlüdür. Sağlık çalışanları fazla çalışma, stres, mobbing ve fiziksel risklere maruz kalarak sağlığını kaybetmek ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada, Çorum ilinde görev yapan sağlık sektörü çalışanlarına yönelik anket çalışması yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği algı düzeyleri incelenmiştir. Anket çalışması, demografik özellikler ve iş güvenliğine yönelik 15 soru ve 45 maddelik Hastanelerde İş Güvenliği Ölçeği’nden oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğunun kadın, evli, 20-28 yaş grubu, kamu çalışanı, 0-5 yıl deneyime sahip, lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahip, servis ve poliklinikte çalışanların oluşturduğu, meslek grubu olarak hemşirelerin ve aynı kurumda 0-5 yıl arasında hizmet verenlerin olduğu görülmüştür. İş sağlığı ve güvenliği algı düzeyinin önlisans mezunlarında yüksek, lisans mezunlarında daha düşük olduğu; iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatını duydukları ancak hizmetlerinden yeterince faydalanamdıklarını ve İSG algı düzeyinin düşük olduğu sonucu tespit edilmiştir. Özel hastane çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği düzeyinin kamu çalışanlarına göre daha yüksek olmasındaki ana sebep, İSG’nin özel sektörde zorunlu iken kamuda zorunlu olmaması büyük etkendirKeywords
İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Sektörü, Algı Düzeyi, Anket Ölçeği

Abstract

Providing competent Occupational Health and Safety training to students studying in the field of mapping, creating awareness of occupational health and safety in students, and providing a sufficient level of occupational health and safety, which is weak in the field of maps, contributes positively. It is difficult to control and monitor field workers who are in the map area. They encounter many hazards and are exposed to risk factors during field surveys and construction works. Health sector workers are exposed to many risk factors while serving people. According to the type of risks exposed, material and moral losses are experienced. The negative situations experienced during the pandemic process have once again revealed the importance of the concept of occupational disease for employees in the health sector. According to Occupational Health and Safety Law No. 6331, employer/employer representatives are obliged to provide occupational health and safety services to their employees. Health workers are faced with losing their health by being exposed to overwork, stress, mobbing, and physical risks. In this study, occupational health and safety perception levels were tried to be examined by conducting a survey study on health sector employees working in Çorum. The survey consists of 15 questions on demographic characteristics and occupational safety and a 45-item occupational safety scale in hospitals. It was seen that the majority of the participants are women, married, age group 20-28, public employees, have 0-5 years of experience, have a bachelor's degree, have more employees in the service and polyclinic, have nurses as a professional group, and have served in the same institution for 0-5 years. It has been determined that the perceived level of Occupational Health and safety is high in associate degree graduates and low in undergraduate graduates, they have heard about occupational health and safety and legislation, but they cannot benefit from OHS services sufficiently and their OHS perception level is low. The main reason why the occupational health and safety level of private hospital employees is higher than that of public employees is that while OHS is compulsory in the private sector, it is not compulsory in the public sectorKeywords
Occupational Health and Safety, Health Sector, Perception Level, Survey Scale