INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERGENLERİN YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION OF ADOLESCENTS’ )

Author : İlker KABA  & Murat EROL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 52-63
1340    1225


Summary

Bu çalışmanın amacı, ergenlerin yaşam doyumunu incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde bulunan üniversitelerin çeşitli lisans bölümlerinin birinci sınıfında öğrenim gören 628 öğrenci oluşturmaktadır. Bağımsız değişkenlere ilişkin verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin yaşam doyumuna ilişkin verilerin toplanmasında ise Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener, Emmons, Laresen ve Griffin, 1985) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun “yaşamın çoğununun geçirildiği yerleşim yeri”, “algılanan anne tutumu”, “algılanan baba tutumu”, “algılanan ekonomik durum” ve “lise eğitimi ve yaşantısı yeterlik algısı” açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; cinsiyet değişkenine göre ise anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmüştür. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Yaşam doyumu, ergen, üniversite öğrencileri.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the adolescents’ life satisfaction. The research study group consists of 628 freshman students of a state university in Ankara. In collecting the data related to the independent variables, the Personal Information Form, developed by the researchers; in collecting the data related to the students' life satisfaction, the General Life Satisfaction Scale (Diener, Emmons, Laresen & Griffin, 1985) has been used. According to the results, the life satisfaction of the university students showed significant difference based on “birth order”, “the place which the students spent most of their lives”, “perceived attitude of the mother”, “perceived attitude of the father”, “perceived economic status” and “efficiency perception of the high school education and school life”; but does not differ significantly according to gender. In accordance with the obtained data, the results have been discussed on and some suggestions have been made.Keywords
Life satisfaction, adolescent, university students.