INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE OLASI HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF GOVERNMENT SYSTEMS AND THE GOVERNMENT SYSTEM CHANGES IN THE COUNCIL )

Author : Berat AKINCI    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 8
Page : 1-21
3408    2582


Summary

Bir ülkenin sahip olduğu temel erklerin (yasama, yürütme ve yargı) dağılımı ve düzenlenişi bakımından tanımlanan kural ve kurumlar bütününden oluşan hükümet sistemi, genel olarak yasama ve yürütme arasındaki ilişki göz önüne alınarak tasnif edilmektedir. Bu tasnif içerisinde yargı erkinin bağımsızlığı genel bir kabul görmektedir. Kuvvetler ayrılığı doktrinin gelişmesiyle birlikte başta parlamenter sistem ve başkanlık sistemi üzerinden yürütülen hükümet sistemi tartışmaları, bu iki sistemin özelliklerini yansıtan yarı başkanlık sisteminin uygulanmaya başlamasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle ülkemizde de son çeyrek yüzyılda artış gösteren hükümet sistemi tartışmalarının içeriğine baktığımızda, sistemlerin bizatihi kendisinin tartışılması yerine ideolojik söylevlerin ve kişilerin öne çıktığı görülmektedir. Ancak hükümet sistemi değişikliği gibi ülkemizin birçok alanında etkisi olması beklenen bir durumun sadece kişilere ve ideolojik söylevlere indirgemek, söz konusu tartışmaların mevcut benimsenen hükümet sistemimizin var olan sorunlarına çözüm üretmesi mümkün değildir. Dolayısıyla mevcut hükümet sistemimizin değiştirilmesi noktasındaki tartışmaların nihai bir sonuca ulaşabilmesi için; her ülkenin özgün tarihi, siyasi şartları, toplumsal yapısı, ekonomik ve hukuki durumları göz önüne alınarak, tercih edilen ülkelerdeki örnek uygulamaları ve ülke tecrübelerini de dikkate alınarak tartışmaların bu boyutta değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda olası hükümet sistemi değişikliğinin ülkemizin siyasi, hukuki, demokratik, ekonomik ve toplumsal yapısı üzerindeki etkilerinin ele alınması amaçlanmıştır.Keywords
Hükümet sistemi, parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi

Abstract

The governmental system, which is composed of the rules and institutions that are defined in terms of the distribution and regulation of the basic powers (legislative, executive and judicial) that an country has, is generally classified according to the relationship between legislative and executive. Within this classification, the independence of the judiciary is generally accepted. With the development of the doctrine of separation of powers, the discussions of the government system, which were carried out mainly through the parliamentary system and the presidential system, have gained a new dimension by the application of the semi-presidential system which reflects the characteristics of these two systems. Especially when we look at the content of the government system debates that have increased in the last quarter of a century in our country, it is seen that ideological discourses and people have come to the fore instead of the systems themselves being discussed. It is not possible, however, to reduce the expected state of affairs in many areas of our country, such as the change of the government system, to only individuals and ideological discourses, which can not solve the existing problems of the presently accepted government system. Therefore, in order for the discussions at the point of changing our current system of government to reach a final conclusion, Discussions should be considered at this dimension, taking into consideration the specific history, political conditions, social structure, economic and legal situation of each country, taking into account the country's preferred practices and country experiences. In this context, we aimed to discuss the effects of possible changes in the government system on the political, legal, democratic, economic and social structure of our country.Keywords
Government system, parliamentary system, presidential system, semi-presidential system