INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÖRSEL İLETİŞİM SÜRECİNDE MÜZİK FESTİVALİ AFİŞLERİNİN ÇÖZÜMLEMELERİ
(ANALYSİS OF MUSIC FESTIVAL POSTERS IN THE PROCESS OF VISUAL COMMUNICATION )

Author : Gonca YAYAN  & Esra BİLGİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 166-179
1346    1487


Summary

İletişim, toplumlararası ortamlarındaki düşünce, duygu ve olayların, olgulara ilişkin bilgilerin aktarılmasını, toplumsal etkileşim sürecinde gerçekleştiren düşünce ve duyguların bildirimidir. Toplumlarda iletişimin en büyük yardımcıları ise kuşkusuz kitle iletişim araçlarıdır. Bugün modern toplumlarda ve gelişmekte olan ülkelerde kitle iletişim araçlarının ekonomik, kültürel, toplumsal yaşam içinde önemli bir rolü olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Hiç kuşkusuz bunun temel nedenleri arasında, teknolojinin baş döndüren hızdaki gelişimiyle, kitle iletişim araçları ve kişisel bilgisayarların gelişiminin olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kitle iletişim araçları içerisinde, görsel iletişim en etkili enstrümanlar içinde yer almaktadır. Görsel iletişimde geniş anlamıyla ‘görsel olan’ görülebilen her şey iken dar anlamıyla, güzel sanatlar, resimler ya da imgelerdir. Resim ve imgeler ise afişlerle hayat bulurlar.Afişler, toplumsal ve bireysel iletişimi sağlayan en önemli iletişim araçlarıdır.Görsel iletişim araçlarındaki afişlerden, sanat ve kültürel afişlerini ise ayrı bir katagoride değerlendirmek gerekir. Bu afişler içerisinde müzik festivalleri afişlerini yer almaktadır. Festivaller;tarihi, süresi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı ve özellikleri önceden hazırlanan özel önemi olan sanat gösterileridir.Bu çalışmada, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlemiş olduğu “İstanbul Müzik Festivali” etkinliğinin, 1973’te gerçekleştirilen ilk etkinliğinden günümüze kadar olan kırk beş afiş içerisinden seçilen on beş festival afişi, görsel iletişim tasarımı açısından incelenmiştir. Afişlerin çözümlenmesi aşamasında temel tasarım ilkeleri, renkler, semboller ve anlamları temel alınarak analiz edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada on beş müzik festivali afişindeki tasarımların algılanması ve tasarımların vermek istediği mesajlarda ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Görsel iletişim, Kültürel Afişler, Müzik Festivali Afişleri

Abstract

Communication is statement of thoughts and emotions created during interaction process of society, which also includes transfer of events, facts in public. The Biggest supporter of communication in societies is without doubt mass communication tools. Today, the important role of mass communication tools on economy, culture and social life is a reality known by everybody in modern societies and developing countries. Undoubtedly it is known by everybody that development of technology in a mind-blowing speed together with development of mass media tools and personal computers are among the main reasons of this. Within the mass communication tools, visual communication is among the most effective instruments. Whereas in broad sense visual communication can be deemed as everything that is visual, in narrow sense it is fine art, paintings and images. And paintings together with images invigorate with posters. Posters is one of the most important communication tools providing both public and individual communication. Among the posters in visual communication tools, art and culture posters should be evaluated in a different category. Music festival posters is also one of those posters. Festivals are art shows having special importance with their date, duration, the place they are demonstrated, number and characteristics of their participants. In this work, fifteen posters chosen amongst fourty-five others released since 1973 from the first event of Istanbul Music Festival organized by Istanbul Culture and Art Foundation (IKSV) are evaluated from the visual communication design aspect. During the analysis of posters, basic design principles, colors, symbols and expressions are analyzed. Moreover, perception and messages that are desired to be established in those fifteen music festival posters are tried to be addressed in this work.Keywords
Visual Communication, Culturial Posters, Music Festival Posters