INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

A RESEARCH FOCUSED ON IMPROVING VOCALISATION LEVEL ON VIOLIN EDUCATION
(KEMAN EĞİTİMİNDE SESLENDİRME DÜZEYLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ )

Author : Gökalp PARASIZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 127-139
940    700


Summary

Araştırmada, keman eğitiminde kullanılan eserlerin seslendirilmesinde, öğretmen adaylarının karşılaştıkları güçlüklerden hareketle, esere yönelik hazırlanan alıştırmalarla seslendirme düzeylerinin geliştirmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda keman eğitimcilerine yeni bakış açıları sağlamak hedeflenmiştir. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi müzik öğretmenliği programında keman eğitimi alan üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Random yöntemi ile belirlenen çalışma grubu, üç deney ve üç kontrol grubu olmak üzere toplam altı keman öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Elde edilen veriler performans ölçeğinde değerlendirilip Man Whitney U testi ve Independent Samples t Test ile analiz edilmiştir. Bulgularda, deney grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkın son test puanlarının lehine olduğu görülürken, kontrol grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamsız olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, keman eğitiminde seslendirme düzeylerini geliştirmeye yönelik hazırlanan çalışma örneğinin, deney grubundaki öğrencilerin müzikal ve teknik becerilerine ilişkin performanslarını arttırmada önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.Keywords
Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Keman eğitimi, Keman Çalışma Örneği

Abstract

The research aimed to improve vocalisation levels of music teacher’s candidates on performance works for violin education moving from difficulties faced by prospective teachers. At the same time, it was aimed to provide new perspectives to violin educators. Study group was composed of six 3rd grade students studying violin education in a State University. The study group that determined by the random method was composed of six violin students totaling three experiments and three control groups. An experimental model with pre- and post – test control groups was used in the study. The obtained data were evaluated on the performance scale and analyzed by Man Whitney U test and Independent samples t Test. Data were statistically evaluated and the results showed that difference between pre-and post-test scores of experimental and control groups was in favour of experimental group. It can be argued that vocalisation levels have a significant effect on increasing the performance related to students’ musical and technical skills, also the research makes it clear that performance works is one of the major factor of that.Keywords
Music education, Instrument education, Violin education, Violin study sample