INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇEVRİMİÇİ OKUYUCU ÖZALGI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
(ADAPTATION OF ONLINE READER SELF-PERCEPTION SCALE FOR EFL UNIVERSITY STUDENTS INTO TURKISH )

Author : Ayşenur AĞAOĞLU  & Bülent ALCI  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 88
Page : 2007-2016
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Poomarin ve Adunyarittigun (2020) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Üniversite Öğrencileri için Çevrimiçi Okuyucu Özalgı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve bu doğrultuda Türkiye’de lisans öğrencileri örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda ölçeğin orijinal formu dil geçerliği çalışmaları için Türkçeye çevrilerek elde edilen Türkçe form çeşitli bölümlerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerine çevrimiçi ortamlarda uygulanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin yapılması amacıyla veri seti rastgele seçimle iki parçaya bölünmüş ıraksama ve yakınsama geçerliği ile ölçüt geçerliği değerlendirilmiştir. Ölçeğin 2 boyut ve 30 maddeden oluşan orijinal yapısı, yapılan analizler sonucunda doğrulanmıştır. Bu bağlamda, orijinal forma uygun olacak şekilde hazırlanan Türkçe formun alt boyutları; Sosyal Referans ve Özalgı şeklinde adlandırılmıştır. Türkçe formun uygulanması sonucunda ortaya çıkan iç tutarlık katsayıları (Cronbach alfa) alt boyutlar için sırasıyla 0,999 ve 0,998 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, Yabancı dil olarak İngilizce öğrenen üniversite öğrencilerinin çevrimiçi okuyucu özalgılarına yönelik ölçeğin Türkçe formunun kullanılabilir olduğunun kanıtıdırKeywords
Özalgı, Çevrimiçi Okuyucu, Yabancı Dil, Çevrimiçi Okuyucu Özalgı Ölçeği

Abstract

The purpose of this study is to adapt the Online Reading Self-Perception Scale for University Students Learning English as a Foreign Language, developed by Poomarin and Adunyarittigun (2020), and accordingly, to carry out validity and reliability studies in the sample of undergraduate students in Turkey. In order to carry out language validity, the original scale was translated into Turkish and the obtained form was applied online to undergraduate students studying in various departments. Exploratory and confirmatory factor analyzes were made by dividing the data set into two parts by random selection, and convergence and divergence validity were evaluated. Analysis results confirmed the original structure of the scale consisting of 2 dimensions and 30 items. In this context, the sub-dimensions of the Turkish form of the scale are in accordance with the original form; It is named Social Reference and Self-Perception. Internal consistency coefficients obtained by applying the Turkish form were calculated as 0.999 and 0.998 for the sub-dimensions, respectively. The results indicate that the Turkish form of the scale is acceptable to useKeywords
Self-perception, Online reader, foreign language, Online Reader Self-Perception Scale