INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SPOR YAPAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN, KENDİLERİNİN ETKİLENME DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSING THE VIEWS OF FAMILIES WITH CHILDREN DIAGNOSED WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER DOING SPORTS ON THEIR EXPOSURE )

Author : Mustafa Zahit SERARSLAN  & Fatih IŞIK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 160-165
1040    921


Summary

Bu araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklara sahip ailelerin, kendileriyle ilgili etkileri konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma olgu Bilim deseninde yürütülmüş ve nitel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden “Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yoluyla seçilen en az bir senedir spor yapan 8 otizm tanısı almış birey ailesinden oluşmaktadır. Veriler alan yazın taraması, uzman görüşleri ve pilot uygulamaya dayalı olarak oluşturulan yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Görüşme formundaki sorular, ailelerin zihinsel, duygusal ve sosyalleşme alanlarında pozitif yönde gelişim ve değişim olup olmadığının tespit edilmesine yönelik oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre; ailelerin zihinsel, duygusal ve sosyalleşme alanlarında birçok noktada pozitif yönde gelişim ve değişim olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Otizm, Spor, Çocuk, Aile

Abstract

The objective of this study is to assess the views of families with children diagnosed with autism spectrum disorder doing sports on their exposure. The study was conducted using the phenomenologic design and qualitative method. Study group of the study consisted of families of eight individuals diagnosed with autism doing sports for at least one year, who were selected via “convenience sampling” which is among purposeful sampling methods. The data were collected with a semi-structured personal interview form grounded on literature review, expert opinions and pilot application. The data collected were analyzed with content analysis technique. Questions in the interview form were developed for determining whether there would be positive developments and changes in mental, emotional and social areas of families. According to the study findings; it was determined that there were many positive developments and changes in mental, emotional and social areas of families.Keywords
autism, sports, children, parents