INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE GSL ÖĞRENCİLERİNİN YANFLÜT KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF MUSIC TEACHER CANDIDATES’ AND FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS REGARDING THE CONCEPT OF CONCERT FLUTE THROUGH METAPHORS )

Author : Aylin MENTİŞ KÖKSOY    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 100-107
1217    737


Summary

Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının ve GSL öğrencilerinin yanflüt kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik bölümünde öğrenim gören 33 yanflüt öğrencisi ile GSL’nde öğrenim görmekte olan 14 yanflüt öğrencisi toplamda 47 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri “yanflüt ……. gibidir. Çünkü ………..” cümlesini içeren açık uçlu bir anket formuyla toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada veriler içerik analizi aşamaları dikkate alınarak kodlama ve ayıklama, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirlik, verilerin yorumlanması başlıkları altında analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının ve öğrencilerin yanflüt kavramına ilişkin 31 adet metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Bu metaforlarda 7 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; “huzur, sakinlik ve dinginlik veren bir müzik çalgısı olarak yanflüt” (f=30) kategorisinin en sık katılım gösterilen kategori olduğu tespit edilmiştir. Bu kategoriyi “hassas ve özel hissettiren” (f=4), “değişkenlik gösteren” (f=4), “bağımlılık yapan” (f=2), “başka yerlere yolculuk edilmesini sağlayan” (f=3), “yaşam kaynağı” (f=2), “hayranlık uyandıran bir müzik çalgısı olarak yanflüt” (f=2) kategorilerinin takip ettiği belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre üretilen metaforların, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin yanflüt kavramına yükledikleri anlamların genel olarak olumlu ve çeşitli olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Metafor, yanflüt, öğretmen adayı, öğrenciler

Abstract

The purpose of this study is to determine music teacher candidates’ and fine arts high school students’ perceptions regarding the concept of concert flute through metaphors. The study group is made up of a total of 47 concert flute students, 33 of whom were studying at the Department of Music Education of Niğde Ömer Halisdemir University and 14 of who were going to fine arts high school during the 2017-2018 academic year. The study data was collected using a form including the statement of “Concert flute is like …. Because …”. Qualitative research design was employed in the study. Content analysis technique was used in order to analyze the data. Taking into the steps of content analysis, the study data was analyzed under the coding and sorting, developing categories, validity and reliability, and data interpretation headings. Teacher candidates and students were found to produce 31 metaphors regarding the concept of concert flute. These metaphors were grouped under seven different conceptual categories. According to the study results, it was determined that the most metaphors were produced under the “concert flute as an instrument giving peace, calmness and tranquility” (f=30) category. It was found that this category was followed by “makes you feel sensitive and special” (f=4), “varies” (f=4), “addictive” (f=2),“takes you to other places” (f=3), “source of life” (f=2) “concert flute as an instrument evoking admiration” (f=2) categories. According to the results of the study, it was concluded that the meanings ascribed by teacher candidates and students to the concept of concert flute were generally positive and varied.Keywords
metaphor, concert flute, teacher candidates, students