INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HEMŞİRELERİN İLAÇ UYGULAMA ADIMLARINA UYUMU VE SAĞLIK KALİTESİNDEKİ YERİ
(NURSES’ COMPLIANCE WITH DRUG APPLICATION STEPS AND ITS PLACE IN HEALTH QUALITY )

Author : Murat TANIK  ; Efe SARIBAY & Derya BABA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 17
Page : 230-240
1183    1270


Summary

Bu araştırmanın amacı, hasta güvenliği riski olarak belirlenen tedavi hatalarının önlenmesinde hemşirelerin ilaç uygulama adımlarına ne kadar uyulduğunun araştırılması, sağlık kalitesindeki yerinin bilinmesi ve riskin azaltılmasıdır. Tıbbi hatalar içerisinde önemli bir yere sahip olan ilaç uygulama hataları hasta güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. İlaç uygulama adımlarına ne kadar uyulduğunun bilinmesi ile toplam kalite yönetiminin benimsediği sürekli iyileştirme düşüncesi doğrultusunda gerekli iyileştirmeler yapılarak önlemler alınacak böylece risk azaltılarak hasta güvenliği sağlanacaktır. Araştırma A hastanesinin 10 farklı servisinde yapılmıştır. Çalışmaya bu servislerde çalışan deneme süresini tamamlamış 83 hemşire katılmıştır. Çalışma için ilaç uygulama adımlarının temelini oluşturan sekiz doğru adım ilkesinin yer aldığı sorulardan oluşan form kullanılmıştır. Her hemşire 4 kez ilaç uygulama aşamasında form kullanılarak gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, hedef başarı oranı %90 olarak alınan çalışmada uygulamanın yapıldığı servislerde farklı ilaç uygulama adımlarında hedef oranın altında olduğu görülmüştür. İBu yüzden bu servislerde iyileştirmenin kritik öneme sahip olduğu görülmüştür.Keywords
Servis kalitesi, sağlık hizmetleri kalitesi, ilaç uygulama adımları, hasta güvenliği.

Abstract

Purpose of this research is to research the compliance of nurses with the steps of pharmaceutical practices develop ways to cancel or decrease known patient safety risks of treatment mistakes and evaluate its importance at health of quality. Medication errors have very important place inside medical misapplications, and create risk for patient safety. By knowing how good the nurses follow the steps of drug application, the necessary improvements and better methods in order to sustain continuous improvement adopted by total quality management can easily be implemented. Thus measures will be taken so that the risk will be reduced and patient safety will be ensured. This research had been made in 10 different sevices of hospital A. 83 nurses who have completed their trainee period in their services had participated i,n this research. The form that consists of the questions that takes into account eight corrective steps were taken as a basis for drug application steps. Every nurse had been observed 4 times by using these forms during drug application. Finally, success rate had been found to be below the target which is 90% at different drug application steps in different services. So it was vital to take precautions in these services.Keywords
Service quality, health care quality, drug application steps, patient safety.