INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ BAKIŞ AÇILARIYLA OKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİ: BİR ÖZ DEĞERLENDİRME
(SCHOOL VICE-PRINCIPALS’ OPINIONS ABOUT THEIR PROFESSION: A SELF- EVALUATION STUDY )

Author : Akif KÖSE    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 191-211
1683    989


Summary

Bu araştırmada okul müdür yardımcılığı görevine ilişkin okul müdür yardımcılarının görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, görüşme yöntemiyle ve araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular aracılığıyla toplanmıştır. Kahramanmaraş ili merkezinde görevli 8 okul müdür yardımcısı araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiş, yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda müdür yardımcılarının kendi görevlerini en çok öğrenci, öğretmen, veli ve okul müdürü arasındaki koordinasyonu sağlama işi olarak tanımladıkları; okul müdür yardımcılığı görevinin eğitim öğretim açısından gerekli bir görev olduğu yönünde müdür yardımcılarının ortak bir görüş içerisinde bulundukları; okul müdür yardımcılığı görevini yürüten kişilerde bulunması gereken yeterliliklerin kişisel yeterlilikler ve mesleki yeterlilikler şeklinde iki başlık altında değerlendirilebileceği; okul müdür yardımcılarının tamamına yakınının, okul müdür yardımcılarının öğretmenler arasından seçilmesi gerektiği yönünde görüşe sahip oldukları; okul müdür yardımcılarının görevleri ile ilgili olarak veli, öğrenci, öğretmen, personel, müdür/yönetim ve görev kaynaklı sorunlar yaşadıkları; okul müdür yardımcılarının tamamına yakınının müdür yardımcılarının seçiminde yazılı sınav yapılmasının gerektiğini düşündükleri, mülakatın yapılması gerektiğini düşünenlerin tamamının ise mülakatın objektif bir biçimde yapılması gerektiği yönünde beklentilerinin olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. Araştırmanın öneriler kısmında bu sonuçlara ilişkin öneriler sunulmuştur.Keywords
Eğitim Yöneticiliği, Okul Yöneticiliği, Müdür Yardımcılığı

Abstract

This study aims to examine opinions of vice- principals at schools with regard to their profession. The research is designed at case study and based on qualitative analysis of the results. Data were collected from 8 vice-principals working at schools in Kahramanmaraş city center through a semi-structured interview created by the researcher and analyzed through content analysis. Findings of the study demonstrated that vice- principals define their profession ensuring coordination among the students, the teachers, the parents and the school principal and they emphasized the importance of their profession in education and training. The qualifications required to be vice-principals were listed under two categories as personal qualifications and professional qualifications by the participants. As a conclusion, nearly all the participants are of the opinion that vice-principals should be chosen among teachers and a written exam should be done. The ones who think having interview as necessary for recruitment process mention that interviews should be conducted objectively. Problems regarding their profession were related to students, teachers, staff, and administrators. The study also discusses several practical implications and concludes with a few suggestions for further research.Keywords
Educational Administration, School Administration, Vice- principals.