INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİR İLETİŞİM EDİMİ VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM BİLEŞENİ OLARAK DİNLEME BECERİLERİ
(AS A COMMUNICATION ACT AND INTERPERSONAL COMMUNICATION COMPONENT LISTENING SKILLS )

Author : Sevgi KAVUT    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 17
Page : 218-229
1426    5279


Summary

İletişim sürecinin önemli bir ayağı olan dinleme; sözsel girdileri anlama ve yorumlama sürecidir. Dinleme; fiziksel, duygusal ve entelektüel girdileri anlam arayışı ile bütünleştiren bir eylemdir. Günümüzde bireylerin duyguları anlama ve yönetebilme, empati kurabilme, ekip çalışmasına yatkın olma, ikna ve iletişim becerileri, liderlik, duygusal zeka ve dinleme becerileri gibi nitelikleri aranılan kişilerarası iletişim özellikleri arasında yer almaktadır. Rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasında özellikle üst düzey pozisyonlarda etkili ve başarılı bir lider olabilmenin yolunun dinleme becerilerinden geçtiğinden söz edilebilir. Kişilerarası iletişim becerisi olarak dinleme hem bireyler ve kurumlar arasında etkili ve sağlıklı iletişimin kurulmasında yardımcı nitelikte hem de iletişim çatışmalarının önlenmesinde kilit roldedir. Önemi herkes tarafından bilinen ancak göz ardı edilen dinleme becerileri iletişim sürecinin ve dolayısıyla başarının anahtarıdır. Günlük yaşamda kişilerin birbirlerini açık bir şekilde anlayabilmesi, empati kurabilmesi, iletişim çatışmalarının önlenmesi için etkin dinleme becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Dinleme becerilerinin önemine ilişkin farkındalık düzeyi giderek artmakla birlikte dinleme becerilerinin geliştirilmesine yönelik literatürde çok fazla çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada dinleme becerisi ve önemi konusuna değinilecektir.Keywords
Dinleme, Dinleme becerileri, Etkin dinleme, Kişilerarası İletişim

Abstract

Listening who important pillar of communication process; understanding and interpreting process verbal input. Listening is integrative action physical, emotional and intellectual input with search for meaning. Nowadays are fall within in demand interpersonal communication attributes among like understanding and managing feeling of individual, emphaty, predisposition to teamwork, persuasion and communication skills, leadership, emotional intelligence and listening skills. Competition more and more increasing in business world can be refer especially in senior positions efficient and successful a leader the way to be listening skills. As interpersonal communication skill listening is key role both individuals and instruction between in building efficient communication assistant quality and prevent communication conflicts. It is know importance by everyone but being ignored listening skills is key of success and communication process. To prevent communication conflicts, emphaty, understanding of indivduals obviously each other is require effective listening skills. Listening skills of importance more and more are increased along with are seen few studying as to listening skills. So in this studying will be refer listening skills and importance.Keywords
listening, listening skills, effective listening, interpersonal communication