INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE BİRLEŞME SONUCU ELDE EDİLEN ŞEREFİYENİN TFRS 3 ve TMS 38 KAPSAMINDA İNCELENMESİ
(INVESTIGATION ON WITHIN TFRS 3 AND TMS 38 OF OBTAINED GOODWILL AS A RESULT OF MERGER AND BUSINESS COMBINATIONS )

Author : Süleyman ERTÜRK  & Melek YARDIMCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 8
Page : 32-45
3005    2637


Summary

Uluslararası veya ulusal ölçekte rekabet etmek isteyen işletmenlerin büyüklüklerini arttırmak için başvurdukları yöntemlerden biride işletme birleşmeleridir. İşletme birleşmeleri, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” esnasında ele alınmıştır. işletme birleşmeleri sonucunda şerefiye kalem olarak ortaya çıkmaktadır. Şerefiyede TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” ve TMS 38 "Maddi Olmayan Duran Varlıklar" standardında ele alınmıştır. Şerefiyenin sonraki dönemlerde nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin hükümler KOBİ TFRS Bölüm 19 ile KOBİ TFRS Bölüm 27 ve TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” ile ilgili Standartlarda ele alınmıştır. Ayrıca, KOBİ TFRS Bölüm 9 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar ile “TMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar” da, konsolidasyon şerefiyesinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak TFRS 3’te yer alan düzenlemelere atıf yapılmıştır. Bu çalışmada son yıllarda uluslararası veya ulusal ölçekte hızla artan işletme birleşmeleri ve birleşme sonucunda oluşan maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda yer alan şerefiye konuları açıklamaktır. Çalışmamızın ilk bölümünde işletme birleşmeleri, nedenleri, türleri ve işletme birleşmelerinde işletme değerinin saptanmasında kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise şerefiye, negatif şerefiye ve şerefiyenin kayda alınması örneklerle açıklanmıştır.Keywords
İşletme Birleşmeleri, Şerefiye, TRSF 3, TMS 38.

Abstract

Business combinations are one of the methods to apply for increase the size of businesses want to compete on an international or national scale. Business combinations have been addressed in course of TFRS 3 'Business Combinations'. As a result of the merger, the goodwill arises as an account. In the standard of TFRS 3 "Business Combinations" and TMS 38 "Intangible Assets" has been dealt with in the goodwill. In the after periods of goodwill, provisions on how to account have been dealt with in the KOBİ TFRS Section 19, KOBİ TFRS Section 27 and TMS 36 "Impairment of Assets" Standards. In the after periods of goodwill have been dealt with provisions on how to account with in the related standards about the KOBİ TFRS Section 19, KOBİ TFRS Section 27 and TMS 36 "Impairment of Assets". Also, it has been referred to the arrangements in the TFRS 3 about related consolidaiton of goodwill account in the KOBİ TFRS Section 9 Consolidated and Separate Financial Tables and "TMS 27 Consolidated and Separate Financial Tables". In this study, it is to explained the issues of goodwill located in the account group about the rapidly increasing business combinations and as a result of merger intangible assets in recent years on an international or national scale. In the first part of the study have been included the methods of used to determine the operating value in business combinations, causes, types and business combinations. In the second part, it has been explained within examples about the goodwill, the negative goodwill and accounting record of goodwill.Keywords
Business Combinations, Goodwill, TFRS 3, TMS 38