INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ARNAVUTLUK’UN DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YAPILAN REFORMLAR HAKKINDA ARNAVUTLUK HALKININ DÜŞÜNCELERİ
(ALBANIA'S DEMOCRACY TRANSITION AND CONSIDERATION OF ALBANIA'S PEOPLE WAY OF THE EUROPEAN UNION )

Author : Nikolin AGALLIJA  & Sinan YAZICI  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 8
Page : 46-55
2790    1616


Summary

Arnavutluk bağımsızlığını kazandığı 1912 yılından, demokrasiye geçiş yaptığı 1991 yılına kadar krallık ve sosyalist rejim de dâhil olmak üzere çeşitli anti-demokratik yöntemlerle yönetilmiştir. 1991 yılında demokrasiye geçişin önünü açan yeni Arnavutluk Anayasası ve çok partili siyasal siteme geçiş ile hızlı ve demokratik reformların gerçekleştiği ülkede geçmişin sıkıntılı siyasal izleri silinmeye çalışılmaktadır. Demokrasiye geçiş ile başlatılan reformlar sonucunda 2006 yılında AB’ne aday adayı ülke statüsüne kavuşan Arnavutluk, reformlara devam ederek demokrasi yolunda hızlı ve kararlı adımlarla ilerlemekte ve bu yolda AB’nden ve halkından destek görmektedir. Arnavutluk’un Demokrasiye Geçiş Süreci Ve Avrupa Birliği Yolunda Yapılan Reformlar Hakkında Arnavutluk Halkının Düşünceleri’ başlıklı bu araştırma; esas olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın konu ve yöntemi, ikinci bölümde kavramsal çerçevesi üçüncü bölümde ise; araştırmanın verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgular ışığında Arnavutluk halkının düşünceleri yer almaktadır. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre; Arnavutluk’un demokrasiye geçiş süreci ve Avrupa Birliği yolunda yapılan reformların memnuniyetle karşılandığı ancak Arnavutluk halkının reformların etkilerinin yeterli olmadığı görüşünde olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle, reformlar ile bürokratik işlemlerde kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin geçmişe göre azaldığına inandıkları görülmektedir. Buna karşın, adil yargılanma, kamunun hesap verebilirliği, şeffaflık ve rüşvet gibi konularda reformların etkilerinin yetersiz olduğuna inandıkları söylenebilir. Kısaca reformların Arnavutluk halkı tarafından demokratikleşme yönünde olumlu ancak yetersiz olduğuna inandıkları bulgusuna erişilmiştir.Keywords
Arnavutluk, Avrupa Birliği, Reform,Demokratikleşme.

Abstract

Albania gained independence in 1912, the transition to democracy and his kingdom until 1991, including the socialist regime has been managed with various anti-democratic methods. Pave the way for a transition to democracy in 1991, the new Albanian Constitution and the rapid transition to a multiparty political system and democratic political reforms occurred in the country's troubled history traces deletion is studied. As a result of the reforms initiated by the transition to democracy in 2006 gained the status of potential candidate countries to the EU, Albania continued reforms towards democracy and continues to be fast and in this way enjoys the support of the EU and the public. Transition to Democracy in Albania and the European Union to Albania People's Thoughts About The Way Reforms titled this research; mainly consists of three sections. In the first part of the research topics and methods, in the third chapter in the second part of the conceptual framework of the research results of the data analysis in the light of the findings obtained in the thoughts of the people of Albania is located. According to the findings obtained from the survey data; Albania's transition to democracy and towards European Union welcomed the reforms but that the impact of the reform of the Albanian people saying they can not be considered sufficient. In particular, reforms in bureaucratic procedures and red tape and bureaucracy reduced believes it is seen that in the past. However, a fair trial, public accountability, transparency and corruption issues such as the impact of reforms can be said that they believe is inadequate. In short, reforms towards democratization by the Albanian people they believed to be positive, but insufficient evidence has been reached.Keywords
Albania, European Union, Reform, Democratization.