INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(VIEWS OF THE BRANCH TEACHERS REGARDING THE TYPES OF POWER EMPLOYED BY SCHOOL PRINCIPALS AND THE ORGANIZATIONAL SILENCE )

Author : Sibel GÜVEN  ; Havva KULBAK & Ecem Nur BURUNSUZOĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 17
Page : 241-252
1633    940


Summary

Güç, örgüt içerisinde hedeflenen faaliyetlere ve davranışlara ulaşmada örgütsel öğrenmeyi en çok etkileyen ve dengeyi sağlayan en önemli etkenlerden birisi olarak görülmektedir. Yönetim açısından bakıldığında da, çalışanların yönlendirilmesi, işlerin planlanan zamanda ve eksiksiz yapılması açısından güç önemli bir etkendir. Ancak gücün kullanımı ile birlikte ortaya çıkabilecek olası sonuçlar da yöneticiler ve örgütün verimliliği için son derece önem taşımaktadır. Örgütsel sessizlik ortaya çıkabilecek olası sonuçlar içinde yer almakta ve son zamanlarda yerli ve yabancı alan yazında ve örgütsel davranış araştırmalarında büyük önem taşımaktadır. Okul müdürlerinin kullandıkları güç türlerine ve örgütsel sessizliğe ilişkin branş öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemleri desenlerinden biri olan olgu bilim kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında meslek liselerinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 20 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin okul müdürlerinin bütün güç türlerini kullandıkları ama özellikle yasal güç ve karizmatik güçlerini daha ön plana çıkardıkları görülmüştür. Ayrıca, öğretmenler örgütsel sessizliği fikir beyan etmeme, tepkide bulunmama ve çaresizlik olarak tanımlamışlar, sessiz kalma nedenlerini en çok düşüncelerinin destek bulmaması şeklinde açıklamışlardır. Sessiz kalmalarının sonucunda iletişim problemlerinin arttığını ve örgüte olan bağlılıklarının azaldığını, demokratik bir ortam oluşturularak ve güven iklimi yaratılarak örgütsel sessizliğin aşılabileceğine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır.Keywords
güç, güç çeşitleri, sessizlik, örgütsel sessizlik

Abstract

Power is seen as one of the most important factors that affect organizational learning and achieve balance in achieving targeted activities and behaviors within the organization. From the point of view for management, the power of the employees is important in order to direct the employees and to make the work planned and complete. However, the possible consequences that may arise with the use of power are also of great importance to the managers and the efficiency of the organization. Organizational silence is taking place in possible outcomes and has recently been of great importance in domestic and foreign literature and organizational behavior research. This research aims to reveal the opinions of branch teachers about the types of power and organizational silence used by school principals, İn this research phenomenology which is the one of the patterns of qualitative research methods is used. The study group of the study constitutes 20 branch teachers working in vocational high schools in 2016-2017 academic year. The data of the study were collected through a semi-structured interview form. The obtained data were analyzed using descriptive analysis technique. According to the results of the research, it was seen that the teachers used all types of powers but principally the legal power and charismatic powers. In addition, the teachers have defined organizational silence as not declaring ideas, not being in the reaction and desperation, and the reasons of silence as the most notion of support. They have made suggestions that as a result of their silence, communication problems increase and their loyalties decrease, a democratic environment is created and organizational silence can be overcome by creating a confidence climate.Keywords
Power, Types Of Power, Silence, Organizational Silence