INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIK HUKUKU YÖNÜNDEN HASTANE ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF HOSPITAL ACQUIRED INFECTIONS IN TERMS OF HEALTH LAW )

Author : Arzu BULUT  & Halil ŞENGÜL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 17
Page : 275-283
1191    2338


Summary

Tüm dünyada ve Türkiye’de teşhis, tedavi ve rehabilitasyon sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar, hastaneye yatışları sonrası sağlık bakım ilişkili (SBİ) enfeksiyonlara yakalanabilmektedir. SBİ enfeksiyon oranları sağlıktaki en önemli kalite göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sağlık kurumunda yatan hastalarda gerekli tedbirlerin alınmaması veya gecikilmesi neticesinde SBİ enfeksiyon gelişirse tıbbi hata söz konusu olur. Enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulmamasından kaynaklanan kusurlar, hastane işletmesi ve devlet tarafından tamamen kontrol altına alınabilir. Hastane enfeksiyonlarına bağlı tıbbi hataların önlenmesi için, gerekli enfeksiyon kontrol politikaları yürürlüğe konulmalı ve işlerliği denetlenmelidir.Keywords
Tıbbi hata, hastane enfeksiyonu, sağlık hukuku

Abstract

All over the World and in Turkey, patients who resort to health care institutions to get a diagnosis, a treatment and rehabilitation health care, may contract health-care-associated infections (HAIs). The HAI rates are known as one of the most important quality indicators. If necessary precautions are not taken or delayed in patients in treatment in hospitals contract HAI, it becomes a medical error. The defects that are caused by disregarding infection control measurements, may be completely harnessed by the hospital or the government. To prevent the medical errors tied to hospital infections, necessary infection control policies must be constituted and inspected.Keywords
Malpractice, hospital-acquired infection, health law