INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MODERN YAKLAŞIMDA DAĞITIM KANALLARI
(MODERN APPROACH DISTRIBUTION CHANNELS )

Author : Cüneyt MENGÜ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 17
Page : 293-310
1374    1730


Summary

Pazarlama karmasının önemli bir öğesi olan dağıtım, ürün veya hizmetin üretildiği yerden tükendiği yere götürülmesi için gereken faaliyet zincirinin tümüdür. Genelde ürün veya hizmet doğrudan müşteriye ulaşamadığından aracıya veya dağıtım kanalına ihtiyaç duyulmaktadır. Sanayi ürünü üreten bir işletme herhangi bir dağıtım kanalı kullanarak ürününü nihai tüketiciye ulaştırabilir. Ancak turizm sektöründe turistik ürün diğer endüstrilerin aksine fiziki yönü ile değil tamamen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili olduğundan dağıtım süreci ters yönde çalışmaktadır. Bu bağlamda, turizm sektörünün doğası gereği tüketiciler (turist), ürünün ve hizmetin verildiği yere taşınmakta olup aralarındaki en çarpıcı fark da müşteri destinasyona ulaşmadan ürün ve hizmetleri deneyemez. Son yıllarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki (ICT) gelişmeler dağıtım kanallarında devrim yaratmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda ülkelerarası ekonomik sınırlar ortadan kalkmış, turizm endüstrisinde makro ve mikro yönlerden yönetim ve pazarlama stratejilerinde köklü değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Turistik ürün ve hizmetlerin üretilmesinden pazarlama ve destinasyon yönetimine, tedarikten pazarlama stratejilerine ve buna bağlı olarak dağıtım sistemlerinde uzun yıllardan beri kullanılan ve miadını dolduran geleneksel (klasik) sistem yerine modern (çağdaş) sistemin yanı sıra neo-klasik sistemde de yeni teknik ve operasyonal yapıların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Geniş kapsamlı literatür taraması temelli olan bu çalışmada modern (çağdaş) yaklaşım yönünden dağıtım kanallarında tedarikçiler ile seyahat işletmelerinin rolleri ve yeni iş modelleri bağlamında nasıl etkilendikleri amaçlanmaktadır.Keywords
Dağıtım sistemleri, yeni iş modelleri, bilgi ve iletişim teknolojileri

Abstract

Distribution is an important element of the marketing mix and is the entire chain of activity that is required to get the product or service from where it was produced to where it is consumed. In general, a product or service can not be reached directly to the customer, so there is a need for intermediaries or a distribution channel. An organisation that manufactures industrial products can reach to the final consumer by using any distribution channel. However, since tourism products in the tourism sector are not related to physical aspects but linked with promotion and information activities, distribution process works in reverse. In this context, due to the nature of the tourism sector, consumers (tourists) are being carried where products and services are provided, and the most striking difference between them is that they can not try products and services without reaching to the destination. In recent years, developments in the Information and Communication Technologies (ICT) have revolutionized distribution channels. As a result of these developments, the economic borders of the countries have abolished, resulting in sweeping changes in the management and marketing strategies of the tourism industry, both in macro and micro aspects. From the production of tourist products and services to the marketing and destination management, from the supply to marketing strategies thus leading to the emergence of new technical and operational structures in the modern (contemporary) system as well as neo-classical systems instead of traditional (classic) systems which have been used for many years in distribution channels. Based on a comprehensive literature review, this study aims at the modern (contemporary) approach the roles of suppliers and travel organisations, their approach to the distribution channels and how they are influenced in the context of new business models.Keywords
Distribution systems, new business models, information and communication technologies,